Sunnhordaland

Skatte- og avgiftskriminalitet: Økokrim uttaler at dette er «det dominerende element innen økonomisk kriminalitet». På denne måten taper fellesskapet mange milliardar for året. Regjeringa sin innsats mot dette er nok for liten. LOP seier seg likevel nøgd. Føresetnaden er at budsjettet for 2011 følgjer opp med nye tiltak.

Eldrebølgja: Tal på eldre/omsorgstrengjande aukar i åra som kjem. LOP ottast at ressursanen ikkje i lengda vil strekkja til. Men eldre bådevil og kan dra omsorg for seg sjølv, om deiøkonomiske ressursane er til stades. Men at grunnbeløpet, minstefrådraget, særfrådraget stadig sakkar akterut i høve til lønsinntekt, og eigenandelane veks, er til hinder.

Tannhelsetenesta: Med grunnlag i vallovnader hadde LOP venta konkrete tiltak i 2010, men vart skuffa. LOP ventar konkrete tiltak: Målet er gratis tannbehandling for dei over 75 år.

Arveavgift: Er uheldig og bør avskaffast.

Formuesskatt: Er sett betydeleg ned i 2010, men må endå lenger ned!

Lik grunnpensjon for einslege og gifte/sambuande! Det er ein anakronisme at pensjon skal bli utregna etter sivil status!

Sjukeheimsplassar og eldrebustader: 2010-budsjettet legg opp til 2.500 nye plassar, noko LOP seier seg nøgd med.

Høyringsnotat om endringar i kommunehelsetenestelova: LOP er positiv til spørsmålet om verdighetsgaranti. Endringa av lovteksten er grei.Forskrifta presiserer og konkretiserer. Men så lenge økonomiske midlar ikkje følgjer med, er det framleis opp til den einskilde kommune å prioritera i høve til andre oppgåver. Det kan bli tomme ord. Regjering og Storting må følgja opp med øyremerkte midlar.

Kontakt lokallaget

Leder Vermund Trohjell
vermund.trohjell@haugnett.no
tlf. 53 42 04 42 / mobil 918 25 257

Medlemstreff

Styret

Leiar

Vermund Trohjell
Leitev. 41, 5430 Bremnes
53420442 / 91825257
vemund.trohjell@haugnett.no

Nestleiar

Alf Gjøsæter

Sekretær

Ragna Sørensen
Mosahaugen 42, 5410 Sagvåg
53411976, ragna.sorensen@gmail.com

Kasserar

Magne Løvtangen
Knosteneset 2, 5414 Stord
41325078, magne.lovtangen@sjkbb.no

Styremedlem

Karsten Olsen
Åsringen 57C, 5417 Stord
53411105, 48143210, 90156769
karsten@eldholm.no

Varamedlemmer

Anna Folgerø
Kringsjå 36, 5417 Stord
53410695 / 90152451

Øystein Hageberg
Kringsjå 22, 5417 Stord
53412543, 48129155, 41761315
o-hageb@online.no