Årsmelding 2011- Steinkjer

Årsmelding 2011

Forrige årsmøte ble avviklet i Statens Hus 23.02.2011. 
Tillitsvalgte: Leder Leif Aune, nestleder Johannes Ole Ekker, kasserer Øystein Michelsen, sekretær Tora Lein og styremedlemmene Bjørn Lund og Egil Heistad. Varamedlemmer: Åse Bugge Aarset, Wenche Brosveet og Eva Braseth. Revisorer Odd Brønstad og Marta Nolø Larsen med vararevisor Mildrif Lyngstad. Valgomte for årsmøtet 2012: Birgit Veie, Nils Olav Kaasen og Annar Valskraa med Elsa Valøen som varamedlem. 

Styrets arbeid 
Det har være fire medlemsmøter inkludert årsmøtet og julemøtet. Samtlige møter har vært holdt i Statens Hus. Styret har stort sett opprettholdt tradisjonen med leseing av dagens dikt, og styret har forsøkt å finne aktuelle temaer for kåseriene på møtene. Ette møtene har det vært kaffespleis og hygge i kantinen. Deltakelsen på mætene har ligget mellom 10 og 20.

23.02.11 Årsmøte  
Årsmelding, regnskap og budsjett ble gjennomgått og enstemmig godkjent. Aktuelle valg ble foretatt.
16.03.11 Medlemsmøte 
Avdelingsleder Iren Hovstein Haugen orienterte om bistands- og omsorgstjenesten i Steinkjer kommune.
09.11.11 Medlemsmøte  
John Aalborg i Inntrøndelag Brannvesen orienterte om «Hvordan sikre eldre mot brann?»
07.12.11 Julemøte  
Gjertrud holand fra Nordli bokhandel i Kongens gate orienterte om årets bøker. Det vare deretter julemat og sosialt samvær i kantinene hvor Frank Tønne spilte til underholdning og akkompagnement til sangene. 
Andre aktiviteter
13.04.11 Omvisning og lunsj ved Steinkjer vgs  
Rektor vegard Iversen orienterte om skolen og tok oss med på omvisning – med hovedvekt på hud- og fotklinikken. Til slutt var det lunsj i bistroen – tilberedt og servert av leevene ved kokkelinjen.
26.05.11 Tur til Skeifeltet i Sparbu  
Arkeolog Lar Forseth viste rundt og fortalte om feltet. Deretter serverte styret kaffe og vafler.
22.08.11 Tur til Eggensetra ved Grønningen i Snåsa  
Eier og friver av setra, Sive Beate Eggen med Torunn Lind som assistent, serverte rømmegrøt med tilbehør, og det ble orientert om arbeidet og ramtidsutsiktene for seterdriften.
Sep./okt. Planlagt kurs i fortografering og digital bildebehandling  
Styret hadde avtalt med hhv Lindseth Reklame og Folkeuniversitetet i Midt-Norge om å holde ovennevnte kurs. Tidspunktet som ble foreslått, kolliderte dessverre med skolenes høstferie uke, og flere som var interessert i år delta, kunne ikke. styret besluttet å avlyse kurset og eventuel forsøke å arrangere det senere. 
19.09.11 Teatertur til Trondheim  
Turbuss 1 inviterte laget på tur til «Tolvskillingsoperaen» av Berthold Brecht på Trøndelag Teater som erstatning for turen som ble avlyst høsten 2010 fordi Sigmunds Bussreiser gikk konkurs. Etter forestillingen var det servering av varmrett og kaffe på Vertshuset Grenaderen. 

Verving – medlemstall 
Styret hadde i april en vervekampanje rettet mot nye pensjonister i offentlige virksomheter. Det ble innhentet navnelister over pensjonister i stat og kommune, og det ble sendt invitasjon til disse om å bli medlemmer, vedlagt en nylaget brosjyre over LOPs virksomhet. Framstøtet ga dessverre ikke det store resultatet. Det har også vært lagt ut vervebrosjyrer på bl.a. biblioteket. 
Medlemstallet har gått ned fra 60 til 52 i løpet av året. Ettersom det vil være naturlig avgang i medlemstallet, er det nødvendig å arbeide aktivt for å opprettholde, evt. øke medlemstallet framover. 
Det er fra sentralt hold besluttet at lokallaget får kr 50 for hvert nytt medlem som verves. Alle medlemmer oppfordres til å verve medlemmer. Dersom hvert medlem verver ett nytt medlem, blir vi dobbelt så mange. 

Representant i Eldrerådet i Nord-Trøndelag 
Etter forslag fra styret valgte fylkestinget Tora lein som vararepresentant til Eldrerådet i fylket for en 4-års-periode.

Landsmøtet på Sola 24.-26. juni 2011 
Leder var på årsmøtet valgt som delegat til landsmøtet. Ettersom leder på det aktuelle tidspunkt oppholdt seg i Lofoten, søkte styret om å få dekket reiseutgifter Lofoten-Sola. Da dette ikke ble innvilget, og da det ikke var mulig å finne erstatter som delegat, var laget dessverre ikke representert på landsmøtet. 
Tidligere stortingsrepresentant Kjell Helland, Trondheim, ble valgt til ny leder. Det ble bl.a. vedtatt flere resolusjoner angående pensjonisters rettigheter som senre er spredd til relevante instanser og presse. Program og retningslinjer for LOPs arbeid for perioden 2011-2014 ble vedtatt. Det ble vedtatt en del endringer i vedtektene for LOP sentralt og for lokallagene. Styret lokalt har arbeidet med å tilpasse lokallagsvedtektene til de nye endrngene og fremmer forslag i samsvar med dette på årsmøtet. 

Økonomi – kontingent 
Laget hadde ved årsskiftet en beholdning på kr 6.894,61. Landsmøtet vedtok å øke kontingenten sentralt fra kr 150 til kr 200 pr. år. Styret foreslår ingen endring i den lokale kontingenten på kr 100 pr. år. Den totale kontingenten i 2012 blir da kr 300 pr. år. 
Porto og e-post: Etter innhenting av e-post-adresser får ca. halvparten av medlemmene nå tilsendt medlemsbreve via e-post, og dette gjør at laget sparer noe porto. Styret har desuten brakt rundt post til medlemmene for å spare ytterligere portoutgifter da portoutgiftene er steget en god del. 
Det betyr mye for økonomien at styret får benytte gratis lokaler i Statens Hus. For øvrig vises til regnskapet for 2011. 
Styret vil konkludere med at vi har hatt et aktivt år. Vi takker for innspill og støtte fra våre medlemmer i året som har gått og minner om at en levende organisasjon er avhengig av aktive medlemmer. 
Styret for Steinkjer og omegn lokallag takker for seg og ønsker det nye styret for 2012 lykke til med det videre arbeidet!

Leif Aune  Johs. Olse Ekker  Øystein Michelsen  Tora Lein  Bjørn Lund  Egil Heistad