Referat årsmøte 2012

Protokoll fra årsmøtet 25. januar 2012
 
Møtet ble holdt på Tusenhjemmet og tok til kl. 12.00 med 11 medlemmer til stede. Leder Brynhild Geiring åpnet møtet og ønsket de frammøtte velkommen.

Sak 01-12. Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen hadde innvendinger til disse.

Sak 02-12. Valg av
a) Møteleder: Gerd-Ann Andreassen
b) Referent: Odd Hals
c) 2 stemmetellere: Aud Leithe og Liv Eggen
d) 2 protokollunderskrivere: Gerda Rishaug og Einar Antonsen

Sak 03-12. Årsmelding for 2011
Leder Brynhild Geiring leste styrets årsmelding for året 2011. Meldingen ble så gjennomgått, avsnitt for avsnitt. Det framkom ingen forslag til endringer.

Sak 04-12. Regnskap for 2011
Kasserer Erik Hakkim gikk gjennom lagets regnskap for 2011. Regnskapet er revidert og funnet i orden. Lagets økonomi er svært dårlig. Dette gir seg utslag i at styrets medlemmer bl.a. lar være å kreve dekning for reiseutgifter. Det kom derfor dorslag om at det lages et skriv fra LOP Salten som forelegges sentralstyret i god tid før det planlagte møtet med LOP-lagene i nord.  Vedtak: Regnskapet for 2011 enstemmig godkjent.

Sak 05-12. Saker innsendt av medlemmer innen 31. desember 2011
Ingen saker var innkommet.

Sak 06-12. Styrets saker
a) Sak 84/11-11: Vedtekter for LOP Salten
Forslag fra styret: Årsmøtet godkjenner LOPs reviderte vedtekter av 2011 med følgende tillegg i vedtektenes §5. Styret: Lokallagsmedlemmer som er valgt inn i sentrale styrer, råd og utvalg har møterett i styret med tale- og forslagsrett. Lokallagets kommunekontakter har møterett i styret med tale- og forslagsrett. Vedtak: Styrets forslag enstemmig  vedtatt.
b) Kontingent for 2012
Forslag fra styret: Styret innstiller enstemmig til årsmøtet at kontingenten for 2012 settes til kr 400 pr. medlem. Av dette beholder lokallaget kr 200, mens kr 200 betales til LOP sentralt. Vedtak: Kontingent for 2012, kr 400, enstemmig vedtatt.

Sak 07-12. Arbeidsprogram for 2012
Åpne møter: februar: Tildelingskontorets oppgaver. mars: Et rent sosialt møte. april: Møte med sentralstyret og lagene i nord. Turplanlegging.
Vedtak: Årsmøtet overlater til styret å finne program/temaer for de åpne møtene i mai og juni, samt september. Enstemmig vedtatt.

Sak 08-12. Budsjett for 2012
Kassereren refererte styrets forslag til budsjett for 2012. Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 09-12. Valg
Valgomiteens leder, Roald Riedl, la fram nemndas forslag:
a) Leder for 1 år: Brynhild Geiring
b) 2 styremedlemmer for 2 år: Gerd-Ann Andreassen og Erik Hakkim.
c) 3 varamedlememr fo 1 år: Aud Leithe, Roald Riedl og Gerda Rishaug.
d) 2 revisorer for 1 år: Liv Eggen og Solveig Bernhoft.
Alle valgene var enstemmige.
Den gjenvalgte leder, Brynhild Geiring, takket for tilliten og ønsket et godt arbeidsår for LOP Salten. Etter årsmøtet var det en sosial del med bevertning og loddsalg.