Pensjonistforeningen ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet (PUiT)

Pensjonistforeningen ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet (PUiT) ble opprettet etter initiativ av universitetet selv i 2016. Personaldirektøren inviterte universitetets pensjonister til et møte 21. april 2016. Det var ca. 40 frammøtte. Universitetsledelsen orienterte om tanken bak invitasjonen. UiT ville støtte foreningen økonomisk, og lovet også annen bistand med møtelokaler, plass på UiTs nettsider, osv.  Forsamlingen valgte så et interimstyre som skulle arbeide videre med etableringen: Vedtekter, forslag til aktiviteter, nettside, registrering i Brønnøysundregisteret, bankforbindelse, osv.

Stiftelsesmøtet ble holdt 13. desember 2016. Her ble det vedtatt vedtekter og valgt styre. Ikke uventet ble interimstyret godt representert. Sylvia Labugt ble valgt som leder. I vedtektenes formålsparagraf heter det bl.a. at foreningen skal arbeide for offentlige pensjonisters rettigheter. Det var derfor naturlig at vi til medlemsmøtet 25. januar 2017 inviterte Pensjonistenes Fellesforbund og Landsforbundet for Offentlige pensjonister til å orientere om sitt arbeid.

Årsmøtet 2018 gjorde så vedtak om at PUiT skulle slutte seg til LOP. Styret fikk fullmakt til å forhandle med LOP om en tilslutningsform med individuell reservasjonsrett for medlemmene. Dette ble godkjent av sentralstyret.

Årsmøtet 20. mars 2019 behandlet så de nødvendige vedtektsendringer, så var løpet klart. Styrets forslag til endringer var tidligere godkjent av sentralstyret i LOP.

Som det går fram av vedtaket i 2018 har PUiT vedtatt å slutte seg til LOP som forening, mens det enkelte medlem har reservasjonsrett mht. medlemsskap i LOP. I disse årene har ca halvparten av PUiTs  140 medlemmer betalt kontingent til LOP. Så er det flere som allerede er medlemmer av LOP gjennom LOP Tromsø. 

Driften av PUiT er nå i god gjenge. Vi har gjennomført en rekke aktiviteter, f. eks. byvandringer i Tromsø, grunnkurs i slektsforskning, kurs i Bridge, kurs om produksjon av stiklinger, utflukt til Aurora Spirit i Lyngen, geologiekskursjon, besøk på Telemuseet, Mack-museet, osv. Foreningen hadde flere guideoppdrag i forbindelse med UiTs 50-årsjubileum, vi var også involvert i hovedmarkeringen. Vi har vært aktive når det gjelder å få i gang registrering av historiske gjenstander på fakultetene, og en del av våre medlemmer er pådrivere i videreføringen av prosjektet. Virksomheten er i det hele tatt nært knyttet til vår felles bakgrunn som ansatte ved Universitetet i Tromsø.

I september 2019 arrangerte vi en tur til Svalbard, hvor vi besøkte UNIS og UiTs installasjoner. I 2020 har aktiviteten aktiviteten ligget noe nede, men styret har hatt jevnlige møter og vi holder kontakt med medlemmene via post.

PUiT SvalbardPUiT på tur til Svalbard høsten 2019. Besøk på Eiscat-anlegget ved Longyearbyen. (Foto: Sigmund Nordmo)

Kontakt lokallaget

Postadresse: Pensjonistforeningen ved UiT Norges Arktiske Universitet, Postboks 6050, Langnes, 9037 Tromsø

Organisasjonsnummer: 818586784

Bankkonto: 4750 48 31694

E-post:  Pensjonistforeningen@uit.no

Leder: Sylvia Labugt, tlf 90103958. E-post: sylvia.labugt@gmail.com           

PUiT sin hjemmeside på Universitetets sider: Pensjonistforeninga | UiT

PUiT sin Facebokside: Pensjonistforeninga ved UiT | Facebook   

Medlemstreff

Styremøter/medl.møter våren 2022

26.01.  Styremøte.

23.02.  Styremøte og medlemsmøte.

23.03.  Styremøte og Årsmøte.

20.04.  Styremøte.

14.06.  Styremøte og medlemsmøte kombinert med omvisning i Botanisk hage.

 

Styret

Leder: Sylvia Labugt, tlf. 901 03 958. sylvia.labugt@gmail.com

Nestleder: Einar Størkersen, tlf. 901 26 148. einar@storkersen.no

Sekretær: Tove Bull, tlf. 900 44 988, tove.bull@uit.no

Kasserer: Sigmund Nordmo, 413 37 761. sj-nor@online.no

Styremedlem: Wenche Helen Bakkelund, tlf. 480 62 402. whbakkelund@gmail.com

Varamedlem: Else Stjernstrøm, tlf. 951 31 594, elsestj@gmail.com

Varamedlem: Bernhard Sætre, tlf. 948 88 650,  bernhard.saetre@gmail.com

Varamedlem: Toril Hansen,  906 90 553, toril.hansen@outlook.com