Medlemsmøte 19. oktober 2017

Referat fra medlemsmøte 19. oktober.

            http://lop.no/resources/layout/logo_lop.png

                                               Landslaget for Offentlige pensjonister

                                                           Trondheim lokallag

 

 

                                              

Referat fra medlemsmøte i lokallaget  19. oktober 2017.

 

Møtested:             Hornemannsgården.

Tidspunkt:           Kl. 11.00-14.00.

Til stede:               42 medlemmer.   

 

 

 

Leder Astrid Seim Ekeland åpnet møtet, og ønsket velkommen.

 

Før saksbehandlingen ble «Nidelven» sunget under ledelse av Astrid.

Som «Ord for dagen» leste Sigri J. Aa diktet «Så rart».

 

Sakliste:

 

1.

Protokoll fra møte 21. september 2017.

  

Astrid refererte protokollen.

Den ble vedtatt uten merknader.

 

2.

Foredrag om «Velferdsteknologi/en by å bli gammel i».

v/ Solveig Dale og Kirsti Bugge.

Rådgivere v/ Byplankontoret, Trondheim kommune.

 

Det ble gitt en meget interessant og grundig informasjon om arbeidet/planleggingen med den universelle utformingen i lys av en aldersvennlig by. 

 

All arealbruk skal i hovedsak være slik at områder og bebyg­gelse kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig. Plan- og bygningslovens intensjoner er at ulike lokale forut­setninger skal være førende for den lokale planleggingen.

Virkemidlene i plan- og bygningsloven skal brukes slik at områder og bebyggelse har funksjoner og løsninger som i størst mulig grad er uavhengig av den enkeltes funksjonsevne. Arealdisponering, lokalisering og detaljutforming er eksempler på virkemidler som kan støtte opp om best mulig kvalitet og universell utforming for områder og bebyggelse. For å oppnå god universell utforming vil kyndige lokale vurderinger av hvilke områder som egner seg for de ulike formål være avgjørende.

I tillegg til muntlig orientering ble det vist bilder fra flere steder rundt i byen hvor det er tilrettelagt for eldre og funksjonshemmede.

 

Ytterligere informasjon finnes på nettet:

Trondheim kommune: Bydrift/aldersvennlig by.

 

3.

Nytt fra LOP sentralt.

v/leder Torild Ofstad.

 

Torild viste til følgende:

 

Uttalelse vedrørende Statsbudsjettet og pensjonistene:

 

Regjeringen har lagt fram budsjett for 2018. Mange små prisøkninger i hverdagen gjør det ikke mindre aktuelt å kjempe for at pensjonene må følge tritt med prisveksten..

Selv om innstramningene kan synes små - enkeltvis, er tendensen klar:

  • NRK-lisensen øker og strømmen blir dyrere
  • For helsetjenester vil egenandelstaket øke, og utgifter til fysioterapi og rehabilitering  stiger.
  • det blir dyrere tobakk og alkoholholdige drikker,
  • transportutgiftene buss, tog og fly stiger,
  • bunnfradraget i forbindelse med formueskatt, blir stående som før.

Det er ikke nevnt noe om pensjonene i dette budsjettforslaget, det gir dessverre grunn til å anta at gjeldende praksis fortsetter og et ytterligere økonomisk tap på 0,75  %  er en realitet for landets pensjonister.

For de pensjonistene som har lave pensjoner og allerede sliter med å få endene til å møtes, betyr dette forslaget en ytterligere reduksjon i levekårene.

 

Sentralstyret i LOP vil innen 19. november legge frem krav til neste års statsbudsjett.

 

Det er berammet møte med sykepleierforbundet, for å holde kontakten med samarbeidspartene våre, og for å høre om de har noen innspill vedr. krav til statsbudsjett for 2019. Noe som også skal diskuteres på sentralstyremøtet.

 

En annen viktig ting som skal diskuteres inngående er selvsagt verving i år og neste år. Hva sentralstyret konkluderer med kommer vi tilbake med.


Vi har allerede klar et første utkast til handlingsplan for 2017 - 2020, basert på retningslinjer og program som ble vedtatt på Landsmøtet i juni. Den blir sannsynligvis endelig godkjent i februar.

Oppdatering av håndboken og økonomireglement arbeides det også.

 

4.

Viktige saker fra Trondheim Seniorråd.

v/ vår leder Astrid.

 

 

 

Saker behandlet i Seniorrådet blir tatt inn i referatet fra Medlemsmøte 19. oktober.

Dette gjelder bl.a. nedlegging av bussholdeplasser på rute 60 og 22.

 

 

 

I inngangspenger kom det inn        kr. 2.150,-.

Loddsalg                                           kr, 2.100,-