Her får du referat fra årsmøte i lokallaget 2017

09. oktober 2017

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TRONDHEIM LOKALLAG AV LOP(Landslaget for offentlige pensjonister) 16. FEBRUAR 2017, KL. 1100.

 

Møtested: Hornemannsgården.

Til stede: 37 medlemmer.

 

 

Leder Astrid Seim Ekeland åpnet med å ønske velkommen, og ba om ett minutts stillhet for de av våre medlemmer som hadde gått bort siste år.

Etter dette orienterte hun om den praktiske gjennomføringen av møte og gikk i gjennom saklista som er spesiell når det gjelder årsmøtet.  Hvilke saker som skal behandles er vedtatt på forhånd.

 

Før behandlingen av sakene ga leder i LOP sentralt, Torild Ofstad, en grei og nyttig orientering om hvordan det blir jobbet sentralt.

Hun nevnte også Landsmøte og litt om opplegget rundt det.   

 

  1.                   Konstituering.

Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Møtet ble erklært lovlig satt.

 

Valg av møteleder: Terje Osnes – enstemmig valgt.

Valg av referent: Ågot Glasø – enstemmig valgt.

Valg av to protokollunderskrivere:

May Helland og Aage Borrmann – enstemmig valgt.

 

  1.                   Årsberetning for 2016(utsendt).

Forslag til vedtak: Årsmøtet 2017 godkjenner årsberetningen for 2016.

 

Nestleder Terje Osnes gikk gjennom styrets Årsberetning 2016 avsnitt for avsnitt.

 

Under avsnitt:

Medlemstall og verving

Ble tallet på medlemmer etterspurt.

Kasserer Sigri Johanne Aa kommer tilbake med dette.

 

For øvrig var det ingen kommentarer til avsnittene.

Votering:

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

  1.                   Regnskap 2016.

Forslag til vedtak: Årsmøtet 2017 godkjenner regnskapet for 2016.

 

Kasserer Sigri Johanne Aa redegjorde for Regnskapet med resultatregnskap og balanse for 01.01.-31.12.2016.

Votering:

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

 

  1.             Budsjett 2017.

Forslag til vedtak: Årsmøtet 2017 godkjenner budsjettet for 2017.

 

Kasserer Sigri Johanne Aa redegjorde for Budsjettforslaget 2017.

Før behandling av saken korrigerte hun en skrivefeil under posten INNTEKTER. Kontingentinntekter er kr. 60.000,-, ikke kr. 6.000,-

Sum blir da kr. 250.300,-, ikke kr. 196.300.-.

 

Votering:

Korrigert budsjett ble enstemmig godkjent..

 

  1.                   Innsendte saker til behandling på Årsmøtet.

Ingen saker innkommet.

 

  1.                   Saker fra styret.
  1.       Navneendring

Forslag til vedtak som sendes Landsmøte:

Styret i Trondheim lokallag av LOP foreslår å endre navnet fra Landslaget for Offentlige Pensjonister til Landsforbundet for offentlige pensjonister.

 

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  1.       Rettferd for og omdømme til pensjonistane.

 

Forslag til vedtak:

LOP bør arbeide for å få forhandlingsrett.  Dette er et viktig krav som må få gjennomslag. Underreguleringen på 0,75 prosent på løpende pensjoner må bort. Kravet er at pensjonsreformen endres på dette punkt.

 

Det er et krav at pensjonistane si kjøpekraft skal følge utviklinga til arbeidstakerne i samfunnet; det er uakseptabelt med nedgang i kjøpekraft dersom dette ikke gjelder for lønnstakere generelt.  LOP må intensivera innsatsen for å skaffe pensjonistane eit faktabasert omdømme.

 

Følgende endringsforslag ble fremmet v/Arne Waldemar Olsen:  

 

LOP bør arbeide for å få forhandlingsrett.  Dette er et viktig krav som må få gjennomslag. Underreguleringen på 0,75 prosent på løpende pensjoner må bort. Kravet er at pensjonsreformen endres på dette punkt.

 

Det er et krav at pensjonistane si kjøpekraft skal følge utviklinga til arbeidstakerne i samfunnet; det er uakseptabelt med nedgang.  LOP må intensivera innsatsen for å skaffe pensjonistane eit faktabasert omdømme.

 

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Følgende forslag sendes LOP sentralt:

LOP bør arbeide for å få forhandlingsrett.  Dette er et viktig krav som må få gjennomslag. Underreguleringen på 0,75 prosent på løpende pensjoner må bort. Kravet er at pensjonsreformen endres på dette punkt.

 

Det er et krav at pensjonistane si kjøpekraft skal følge utviklinga til arbeidstakerne i samfunnet; det er uakseptabelt med nedgang.  LOP må intensivera innsatsen for å skaffe pensjonistane eit faktabasert omdømme.

 

  1.        Økt diskriminering av eldre.

 

Forslag til vedtak som sendes Adresseavisen og Statsministeren.

Uttalelse

Økt diskriminering av eldre

 

I de senere år har vi sett hvorledes den nye teknologien brer rundt seg. Dette er selvsagt en del av utviklingen som ikke bare skjer i Norge, men over hele verden. En utvikling vi ikke på noen måte har mulighet til å stoppe. Samtidig ser vi at den nye teknologien skyver enkelte til siden, ikke minst eldre som av ulike årsaker ikke kan eller ikke har mulighet til å nyttiggjøre seg dette.

 

Eldre som får sin pensjon fra NAV får ikke lenger lønnslippen i postkassen. Enten må de gå inn på NAVs nettside hvis de behersker internett, eller ta en telefon månedlig for å få vite hva som står på lønnslippen. Dette er en skammelig måte å behandle eldre på.

 

Vi skulle gjerne sett hvis de yrkesaktive hadde vært nødt til å ta en telefon til sin arbeidsgiver for å få vite hva som står på lønnslippen. Da hadde nok dette blitt ordnet opp i med engang. Men som kjent de eldre har ikke noen forhandlingsrett.

 

Noe av det siste som nå er kommet er at matbutikkene nå gir rabatt til kunder som bruker app. Dette fører igjen til at mange eldre blir ekskludert, og ikke får ta del i en rabattordning som kanskje betyr mye mer for dem enn for mange andre.

 

Vi ser det nå også når det gjelder kinoer. Her har f.eks. Trondheim kino sluttet med å annonsere hvilke filmer som vises. Dermed må en over på kinoenes nettside eller apper. Hva når man ikke har denne muligheten?

 

Det siste er nå at bankene har gått sammen om en betalingsapp Vipps slik at vi kan bruke vår mobiltelefon til å handle og betale regninger med.

 

Hvor lenge skal dette fortsette før noen tar ansvar og sørger for at eldre uten mulighet for å ta i bruk den nye teknologien, igjen blir behandlet med respekt og blir likebehandlet med de som har mulighet og kan nyttiggjøre seg den nye teknologien. Kan vi sette vår lit til at statsministeren ordner opp.

 

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)

Trondheim lokallag

 

 

 

 

Sak 7: Valg i henhold til vedtektene.

 

Forslag til styret for Trondheim Lokallag av LOP 2017.

 

Fra valgkomiteen som har bestått av

Annbjørg Ulseth Evensen, Kjell Helland, Lillian Lilleløkken.

Vara Anne Kanestrøm.

 

Verv

Funksjonstid

Navn

 

Leder

Ikke på valg

Astrid Seim Ekeland

 

Nestleder

2 år

Terje Osnes

 

 

Kasserer

2 år

Sigri Johanne Aa

 

Sekretær

2 år

Ågot Glasø

 

Styremedlem

2 år

Aage Borrmann

 

Styremedlem.: 

 

1 år

May Helland

 

Varamedlem

1 år

Arne Waldemar Olsen

 

Varamedlem

1 år

Rolf Reitan

 

Turleder

1 år

Lillian Lilleløkken

 

Revisorer

1 år

Arvid Skrøvseth

 

 

1 år

Edvin Kanestrøm

 

Vara

1 år

Kirsten Almenning

 

Sosialkomite

1 år

Oline S. Rønning

Reidun Loe

Margrethe Høiaas

May Helland

Randi Alstad

 

Turkomite

1 år

Lilian Lilleløkken

Sigri Johanne Aa

Svanhild Stokke

 

 

Valgkomite: Annbjørg U. Evensen, Kjell Helland, Lillian Lilleløkken.

Vara: Anne Kanestrøm Alle valgt for 1 år

 

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Årsmøte ble hevet kl. 12.30

 

 

 May Helland                                             Aage Borrmann