Særfradrag for store sykdomsutgifter

Særfradrag for store sykdomsutgifter 20.05.2010
LOP Trondheim er blitt kjent med at Finansdepartementet har hatt ei arbeidsgruppe som har kartlagt og evaluert dagens særfradragsordning for store sykdomsutgifter, og vurdert alternative løsninger til ordningen.

Et flertall i arbeidsgruppa går inn for å oppheve særfradragsordningen i skattesystemet, og at de midlene som i dag gis i form av skattelette, isteden brukes til å styrke offentlige stønads- og tilskuddsordninger. Saken er nå ute til høring (frist 15. august. nettred. anm.)

LOP vil minne om at det i dag finnes store grupper i dette landet som har store sykdomsutgifter. Mange av disse er eldre mennesker med svak økonomi, og hvor muligheten til å få fradrag for sine til dels store sykdomsutgifter er av stor betydning. Hvis denne muligheten nå blir fjernet, vil det ramme mange mennesker som allerede står svakt, og som langt på vei ikke vil ha nytte av en felles stønads- og tilskuddsordning. Hvis bakgrunnen for dette forslaget er at dagens særfradragsordning for store sykdomsutgifter ikke fungerer tilfredsstillende, bør departementet se på mulige forbedringer av ordningen.

Vi vil derfor oppfordre regjeringen til å se på muligheten til forbedringer av ordningen, fremfor å la denne ordningen som har så stor betydning for mange mennesker havne i det store sluket som offentlige stønads- og tilskuddsordninger er.