Referat fra medlemsmøte 9. mars 2015

Det var stor interesse for å høre om kommunens tilbud til godt voksne da LOP hadde medlemsmøte på Midtløkken bo- og servicesenter 9. mars og fagenhetsleder helse og sosial Harald Næss skulle gi oss  noen svar. 

Anita Svendsen kunne ønske nesten 50 våryre medlemmer velkommen med å synge Prøysens vise om katten i kjøkkenglasset.  Sammen  sang vi «No livnar det i lundar», før Eva Holm delte diktet «Fins det under til» av Anne Lise Gjerdrum med oss.

Kåsør Harald Næss fikk ordet, og syntes det var hyggelig å treffe mange gamle og nye kolleger i forsamlingen. Bestillingen til Næss var å informere «godt voksne», som han definerte som 60 + , om rettigheter og plikter som borgere i kommunen. Han fortalte at alle over 55 år har tilgang til servicesentrene og deres tilbud.

Han startet med å vise kommunens organisasjonskart med  alle dens avdelinger, og spesielt kartet over helse og omsorg, som arbeider i forhold til  Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven, samt øvrige representative lover, blant annet Folkehelseloven og Lov om sosiale tjenester i NAV. Det er lovverket som styrer tjenestene. Det er også et godt samarbeid med Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. Han fortalte om «mine rettigheter», om innsyn, klage og medvirkning. Kommunen gir også tilbud som ikke er lovfestet, men de kan ikke påklages. Viktig å være klar over at det ikke bare gis tilbud om avlastning til pasienten, men også til pårørende! Kommunen har opprettet to stillinger som kreftkoordinator og demenskoordinator. Næss gikk gjennom tilbudene i «Omsorgstrappa», laveste effektive omsorgsnivå, som starter med forebygging og ender i palliativ enhet.

Han gikk så over til å snakke om våre plikter, og hva vi kan og bør gjøre for å forberede en god alderdom i eget hjem. Vi må være aktive, men forsiktige for å unngå fallulykker. Fall med skader 10-dobler sjansen for å havne på sykehjem! Vi må tilrettelegge hjemmet vårt med tanke på sikkerhet og trygghet ved å forenkle miljøet, rydde, støtte opp om gode vaner og rutiner og ikke minst god belysning! Etter spørsmål og kommentarer fra medlemmene fikk Næss en orkide som takk for innsatsen.

Medlemsmøtet fortsatte med sosialt samvær, åresalg og trekning og ikke minst kaffe og rundstykker, før leder Anne Lise Aune Lee kunne ønske medlemmene vel hjem i vårsolen og velkommen tilbake 13. april hvor vi får reisebrev og postkort fra eksotiske og spennende reiser.

 

Ref. Erling Hoel