Referat årsmøte 2012

Referat fra årsmøtet 15. februar 2012
 
Møtested: Møterom Jåmå i Statens Hus 
Møtetid: Kl. 12.00-13.25 
Til stede: 13 medlemmer  
Leder Leif Aune ønsket velkommen.

SAKENE
Sak 1: Godkjenning av innkalling: Enstemmig godkjent. 
Sak 2: Godkjenning av sakliste:    Enstemmig godkjent. 
Sak 3: Valg av dirigent: Leder Leif Aune enstemmig valgt.
Sak 4: Valg av referent: Tora Lein enstemmig valgt.  
Sak 5: Valg av to personer til tellekorps: Elsa Valøen og Einar-Johan Waage enstemmig valgt. 
Sak 6: Valg av to personer til å undertegne protokollen: Elsa Valøen og Einar-Johan Waage enstemmig valgt. 
Sak 7: Behandling av årsmelding for 2011: Enstemmig godkjent. 
Sak 8: Kontingent for 2012  
Kontingenten sentralt ble på landsmøet 2011 besluttet økt med kr 50 til kr 200 f.o.m. 2012. 
Vedtak: Kontingenten lokalt økes ikke og blir fortsatt kr 100. Den samlede kontingenten blir da kr 300.
Sak 9: Behandling av revidert regnskap for 2011. Kasserer gjennomgikk postene. Regnskapet enstemmig godkjent. 
Sak 10: Behandling av budsjett for 2012: Enstemmig godkjent. 
Sak 11: Behandling av nye vedtekter  
Det ble lagt fram alternativt forslag til §§4 og 5 om at årsmøtet skal velge ett eller tre styremedlemmer for to år og to varamedlemmer for ett år. Dette medfører at styre heretter skal bestå av leder og fire medlemmer samt to varamedlemmer. 
Vedtak: Forslaget til lokalvedtekter enstemmig vedtatt med unntak av forslaget til §§ 4 og 5 der alternativt forslag ble enstemmig vedtatt.
Sakene 12-16 Valg av tillitsvalgte  
Valgkomiteens leder redegjorde for at det har vært mulig å finne kandidater til alle verv. Det ble lagt fram et forslag til videre prosedyre.

Vedtak: Valgene utsettes til ekstraordinært årsmøtet som berammes til onssag 28. mars kl. 12.00. 
Valgkomiteen fortsetter sitt arbeid fram til det ekstraordinære årsmøtet. Sittende styre er ansvarlig for innkalling til og gjennomføring av det ekstraordinærer årsmøtet. 
For sakene 7, 9, 10 og 11 arkiveres framlagte dokumenter fra styret.

Etter årsmøtet inviterte laget på enkel servering og hygge i kantinen.

Tora Lein, referent     Elsa Valøen (sign.)     Einar-Johan Waage (sign.)