Årsberetning 2011

Arbeidsutvalget har i beretningsåret bestått av følgende:
Kasserer: Liv Leirstein
Sekretær: Inger Myhre
Medlem: Britt Helle Brynildsen
Medlem: Marit Johannessen
Varamedlem: Bjørn Borge
Valgkomiteen: Jan Erik Hellstrøm, Bjarne Rolsvåg og Unni Rustan
Revisor: Hallstein Sjølie
Vararevisor: Kaare Nordengen
Lokallagets samlede medlemstall pr. 31.12.2011 er 93 hvorav 17 NSF-medlemmer. Årsmøtet ble avholdt på Høienhald Kafe 22. februar 2011 hvor 21 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

Møter
Det har i beretningsåret blitt avholdt to styremøter med ti saker til behandling. Styremøtene er blitt holdt hjemme hos medlem av arbeidsutvalget. I tillegg diverse samtaler vedrørende lokallagets drift og praktiske gjøremål.
Medlemsmøter
25. januar          Skulpturer i Moss ved Ivar Ernø
15. mars            Moss Brannstasjon – Sikring av hus og hjem
26. september  Historien om Værne kloster ved Magne Berggren
18. oktober        Og bakom synger skogene ved Carl S. Solberg

Medlemsmøtene avholdes på Høienhald Kafe. Her får LOP låne gratis møtelokale mot at medlemmene handler litt i kafeteriaen. Frammøtet på medlemsmøtene har vært noe varierende – fra ca. 15 til opp mot 30 deltakere. Arbeidsutvalget har inntrykk av at valg av temaer og foredragsholdere har falt i smak hos medlemmene. Medlemsmøtenes faste innslag med allsang, opplesning og loddsalg har vi inntrykk av at medlemmene setter pris på. 

Andre arrangement
Etter fleres ønsker la arbeidsutvalget opp til sommertur til Smøgen i Sverige 7. juni. Turens innhold bød på sommerlige opplevelser ved det sjarmerende fiskestedet ytterst ute mot havet. Frokost og middag på Tanum Strand. Turen bød på sjarmerende opplevelser og til en rimelig pris! Men dessverre – da frist for påmelding var ute, var kun åtte medlemmer interessert i å være med. Arbeisutvalget måtte derfor også sommeren 2011 avlyse utarbeidet og planlagt tur.

Sammenkomsten før jul – Førjulstreff – ble avholdt på Restaurant Afrodite med 27 feststemte medlemmer til stede. Det store, fine lokalet i 3. etasje egner seg godt til LOP-sammenkomst. God mat og drikke og vår egen lokale kåsør Gunnat Richter Johansen satte spiss på festen og fikk smil og latter på gli’. Glade og tilfredse medlemmer takker for en hyggelig fest i LOP-regi.

Landsmøtet 24.-26. juni
Landsmøtet ble i 2011 arranger at Sandnes og Jæren lokallag. LOP Moss hadde iflg. medlemstall anledning til å sende en delegat. Lokallaget har imidlertid fattet vedtak om at sekretær kan/skal delta som observatør for lokallagets regning. På landsmøtet deltok kasserer Liv Leirstein og sekretær Inger Myhre.
Det sosiale tilsnitt ble ivaretatt på en flott måte med busstur til forskjellige kommuner på Jæren med ordførerne fra Bryne og Sandnes som guider g verter under middagen fredag.
Lørdag ble en interessant møtedag hvor viktige vedtak ble fattet. Se www.lop.no/landsmøte
Stilig festmiddag lørdag.
Kjell Helland fra Sør-Trøndelag overtok ledervervet etter Eli Vinje som takket av etter seks år som leder.
Samtlige tillitsvalgte som gikk ut av styret, ble behørig takket og berømmet med blomster og gaver for sin innsats for LOP.
Hjemreise søndag.

Økonomi
Lagets økonomi ivaretas av kasserer. Regnskapet viser gode, positive tall. Loddsalget på medlemsmøtene bidrar til å holde økonomien på et stabilt nivå. Portoutgiftene blir også noe redusert i og med at flere av lagets medlemmer nå kan ta i mot informasjon elektronisk.

Medlemsverving
Arbeidsutvalget har gjort noen framstøt i form av brev til et par skoler der vi vet at noen lærere går over i pensjonistenes rekker i 2011. Lokallaget ville gjerne komme i kontakt med fremtidige pensjonister, men dessverre har tilbakemelding eller svar latt vente på seg. Verving er et vanskelig tema. Arbeidsutvalgets inntrykk er at verving går fra person til person via kjente.
Medlemmene oppfordres til å være med på å påvirke aktuelle pensjonister til å bli medlemmer!
Skal lokallaget fortsette å være en oppegående organisasjon, er vi avhengig av nye medlemmer!

Miljø
Det sosiale miljøet i laget er meget godt. Medlemsmøtene med gode foredragsholdere, interessante temaer, allsang under ledelse av Bjarne Roksvåg med sin gitar, opplesing av anekdoter/dikt og loddtrekking viser fornøyde medlemmer som har hatt en trivelig formiddag i LOP-regi.
Referater fra medlemsmøter og andre arrangementer blir gjengitt under Foreningsnytt i Moss Avis.
Gå inn på www.lop.no og få siste nytt fra LOP sentralt og lokalt!
Arbeidsutvalget takker tillitsvalgte og medlemmer for et godt beretningsår 2011!
Inger Myhre, sekretær

@