Årsmøtereferat 2012

Referat fra årsmøtet 28. februar 2012
 
Møtet ble holdt på Høienhald Kafe med 16 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Jan Erik Hellstrøm ønsket vel møtt og nestleder i sentralstyret, Turid Frimo, spesielt velkommen.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent
2. Valg av dirigent og referent, 2 til tellekorps og 2 til å underskrive protokollen
Jan Erik Hellstrøm ble valgt til dirigent, Inger Myhre til referent, Unni Roksvåg og Synnøve Sjølie til tellekorps og til å undertegne protokollen.
3. Årsberetning for 2011
Årsberetningen som var utarbeidet av sekretær Inger Myhre, ble godkjent.
4. Regnskap for 2011
Jan Erik Hellstrøm la på vegne av kasserer Liv Leirstein frem og orienterte om regnskapet for 2011. Regnskapet viser positive tall og en tilfredsstillende økonomi. Det var revidert av revisor Hallstein Sjølie. Enstemmig godkjent.
5. Innkomne saker. Ingen innkomne saker fra medlemmene.
6. Lokallagskontingent for inneværende år
Lokallagskontingenten forblir uendret i inneværende år.
7. Valg
Valgkomiteens leder Jan Erik Hellstrøm orienterte om valgkomiteens arbeid med å skaffe kandidater til valget. Skriftlige henvendelser og direkte kontakt mot medlemmene hadde dessverre ikke gitt positivt resultat. Valgkomiteen kunne derfor ikke legge fram innstilling på nye medlemmer til styret. Valgkomiteen kom med forslag om å legge ned lokallaget. Nestleder Turid Frimo anmodet medlemmene sterkt på forslaget om nedleggelse. Etter noe betenkningstid og litt diskusjon kom årsmøtet fram til følgende styresammensetning:
Leder: Unni Roksvåg
Kasserer: Liv Leirstein
Sekretær: Inger Myhre
Styremedlemmer: Marit Johannessen og Gunnhild Grøndalen
Varamedlem velges/utpekes av styret. Samtlige valg var enstemmige.
Revisor: Hallstein Sjølie ble gjenvalgt for 2012, det samme ble vararevisor Kaare Nordengen.
Moss, 28. februar 2012
Inger Myhre, referent     Unni Roksvåg (sign.)   Synnøve Sjølie (sign.)

@