FREMTIDSFULLMAKT – det kan gjelde deg eller meg!

LOP  Moss og Omegn hadde i et av fjorårets medlemsmøter engasjert bystyremedlem  Georg Fiane til å orientere om nytt regelverk i forbindelse med Vergemålsreformen som ledet frem til ny Vergemålslov – (trådte i kraft 1. juli 2013).

Vergemålsloven skal  ivareta rettigheter og rettssikkerhet for mindreårige og de voksne som ikke på egen hånd ikke er i standtil å ivareta sine interesser. Den nye Vergemålsloven åpner for flere måter dette kan skje på. Tidligere var det overformynderiene i kommunene som ivaretok denne funksjonen etter fullmakt fra Fylkesmannen. Nå er alt om vergemål samlet hos Fylkesmannen. I den nye loven er det åpnet for at den enkelte selv – før eventuelt hjelpeløshet inntreffer, -- på forhånd kan bestemme hvem som skal  ivareta interessene og hvilke forhold dette omfatter.

FIANE gav en grundig orientering om ulike sider ved den nye loven, -  med særlig vekt på det som benevnes  FREMTIDSFULLMAKT.  Det betyr at du selv, mens du er frisk og kompetent til å vurdere og bestemme over ditt eget liv, kan sette opp en skriftlig fullmakt som gir en eller flere fysiske personer rett til – på dine vegne -  å ivareta dine interesser hvis du rammes av  f.eks. sinnslidelse, demens eller annen hjelpeløshet som fratar deg kompetanse til selvbestemmelse.

Fremtidsfullmakt er et alternativ til tidligere vergemål og trenger ikke stadfesting hos Fylkesmannen. Sendes først Fylkesmannen når fullmakten er trådt i kraft. Fullmektig kan være familie, venner eller annen betrodd fysisk person. Derimot kan ikke en juridisk person, f.eks. advokatfirma, kommune, borettslag, stiftelse, organisasjon, o.l. oppnevnes som fullmektig. Både fullmaktsgiver og fullmektig må være over 18 år og ha samtykkekompetanse. Fullmektig må ikke selv ha verge. Fullmakten skal være skriftlig og undertegnes av to vitner som begge er tilstede når fullmaktsgiver selv undertegner. Vitner kan ikke være nær familie eller fullmektig (ref.§ 81).
Fullmaktsgiver har med visse begrensninger, stor frihet når det gjelder utforming av fullmakten vedrørende økonomiske eller private forhold. Det stilles dog spesielle krav  ved ivaretakelse av f.eks. salg av fast eiendom, mulighet for inhabilitet, betaling av større regninger, samt områder som kan berøre  sterke interne familieforhold med tilknytning til spesiallovgivning, mm.  Imidlertid:  Lovens formkrav kan ikke fravikes.

Følgende kan ikke omfattes av slik fullmakt:  Å stemme ved valg, opprette eller tilbakekalle testament, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organ, samtykke til tvang, eller å handle i særlig personlige forhold.

Fremtidsfullmakten er et verdipapir og bør oppbevares på en sikker måte, f.eks. i bankboks.

 

Audun Tømmerås / sekretær

 

UTFYLLENDE NOTAT: HER KAN DU LESE MER OM VERGEMÅLSREFORMEN

 

@