Referat fra årsmøtet 26. mai 2020

Lop, Moss måtte som følge av koronautbruddet utsette sitt årsmøte fra mars  til 26. mai 2020 på Moss hotell og tilstede var 22 medlemmer.

Årsberetningen for 2019 viste at det har vært avholdt 7 medlemsmøter med foredrag om aktuelle tema. Fra st.meld 15 leve hele livet, via behandling av bunaden til nye oppgaver i biblioteket, så om høstens forberedelser til Moss bys jubileum 2020 og til sist en fin avslutning på året med informasjon om både slektsgranskning og kommunesammenslåing. I tillegg ble det gjennomført sommertur til Horten lokalhistorisk senter og videre med båt fra Sandefjord til Strømstad. Året ble rundet av med nok en hyggelig julelunsj på Balke gård i Rygge.

Styret for 2020 har følgende sammensetning:

Turid Bakkerud Nørving (leder – 1 år),  Bjørg Eek (kasserer – 2 år), Jonina A. Vaalerhaugen (styremedlem – ikke på valg 1 år gjenstår), Ragnhild Marie Monsen  (styremedlem – ikke på valg 1 år gjenstår), Sonja Jonette Rønneberg (styremedlem – 2 år). Det ble ikke valgt sekretær, så styret vil fordele disse oppgavene mellom seg.  Både regnskap og budsjett ble godkjent og det forelå ingen innkomne forslag. Vår medlemskontingent ble stående uendret, men styret har sendt et forslag til endring på fordelingen av lokal og sentral kontigent, som sak på det kommende landsmøtet i LOP, som er utsatt til 2021.

Kristian Hjortkjær Hansen ble gjenvalgt som revisor og valgkomiteen for 2019 er Bjørg Eek og Jan Erik Hellstrøm, valgt for 1 år.

Anne Røine og Georg Fiane, som forlater styret ble takket for innsatsen med en oppmerksomhet,  i tillegg til vår gode medhjelper Bent Nørving som alltid deltar med hjelp til rigging før alle møter på Arena. 

Etter årsmøtet i LOP, Moss fortsatte vi på koronavis med et enkelt medlemsmøte hvor vi holdt god avstand mellom småbordene. Takk til Moss hotell for god plassering av bord og gode korenarutiner. Her ble det servert snitter og drikke mens Turid Nørving leste et dikt av Haldis Moren Vesås (tung tids tale fra krigsårene)  Ettersom alle planlagte møter er satt på vent inntil videre vil styret diskutere høstens program og så håper vi  det kan gjennomføres fra september. Turid muntret oss opp litt med minner fra tidligere tider før vi avsluttet med en sang og hun ønsket alle vel hjem.

 

Ragnhild Marie Monsen, referent 

@