Referat fra årsmøtet 5. mars 2019

Lop, Moss hadde årsmøte 5. mars 2019 på Arena og tilstede var 23 medlemmer.

Årsberetningen for 2018 viste at det har vært 7 medlemsmøter, som alle har hatt aktuelle tema. Her har vi lært fra - nytt om rundkjøringer og eldre i trafikken, når hjernen svikter og til opplysning om brannvern i hjemmet. For uten hyggelig samvær er det også vært en sommertur til Larvik og Stavern, samt en hyggelig julelunsj på Balke gård i Rygge.

Det nye styret for 2019 har følgende sammensetning:

Turid Bakkerud Nørving (leder – 1 år),  Anne Røine (kasserer – 1 år), Jonina A. Vaalerhaugen (nytt styremedlem – 2 år, Ragnhild Marie Monsen  (styremedlem – 2 år), Georg Fiane (styremedlem – ikke på valg 1 år igjen) og Oddvar Løkkeberg (varamedlem – 1 år).  Det ble ikke valgt ny sekretær, så styret må fortsatt  fordele disse oppgavene mellom seg.  Både regnskap og budsjett ble godkjent før to innkomne forslag ble tatt opp til behandling. Begge forslagene var knyttet til endring av servering under møter og ettersom vi har fått orientering om at kafeen på Arena antas å åpne før neste møte, ble det vedtatt å utsette diskusjonen til vi får mer orientering om bruk av kafeen ved våre møter.

Kristian Hjortkjær Hansen ble valgt som revisor og valgkomiteen for 2019 er Bjørg Eek og Jan Erik Hellstrøm, begge valgt for 1 år. Unni Rustan går ut av valgkomiteen og ble takket for arbeidet, med en blomst.

Etter årsmøtet i LOP, Moss fortsatte vi med et medlemsmøte, som startet med sangen «solskinnsvisa/ sov du vesle spire» før vi hygget oss med servering av snitter og  drikke.  En aktuell innleder meldte forfall,  så Turid B. Nørving leste fra boken « snøen som falt ifjor» av Øyvind B Nustad. Her var det lett å kjenne seg igjen ettersom det var fra oppvekst på 1950- og 60-tallet.  Det fortsatte med orientering om sommerturen, som planlegges til tirsdag 4. juni, før vi avsluttet med å minne om neste medlemsmøte som blir 9. april. Som avslutning sang vi, «millom bakkar og berg» av Ivar Aasen, før vi ønsket alle vel hjem.

 

Ragnhild Marie Monsen, referent