Referat fra medlemsmøte 29. oktober 2013

Kasserer Jan Erik Hellstrøm ønsket fungerende daglig leder Eli Vinje fra LOP sentralt velkommen på medlemsmøte 29.oktober.

Eli Vinje innledet med å minne om at 2017 var et årstall å merke seg.

Hvorfor?

Jo, for da var det tid for å revidere pensjonsreformen. Tiden går fort, og skal man oppnå noe må man begynne forhandlinger og påvirkninger allerede nå.

Vinje mente det er mange aktuelle saker som berører pensjonistene som trenger endringer og nye forhandling. Bl.a. underreguleringen av 0,75 prosenten som er helt urimelig.

Øking av trygdeavgiften mente også Eli Vinje var helt feil

Det er ikke rimelig at pensjonister med forholdsvis høy pensjon skal betale for de med lavere pensjon. Hun sammenlignet med barnetrygden som er lik for alle. I sitt lange og meget interessante foredrag nevnte Vinje aktuelle saker som vedrører alle pensjonister. Det at tenner er en del av kroppen er et tema som vedrører alle. Det jobbes videre med dette spørsmålet om at tannhelsetjenesten må komme på linje med andre helsetjenester og dekkes av det offentlige.

I media er dette med eldre ikke særlig i fokus. Man kan få inntrykk av at eldre er en byrde for samfunnet fordi vi blir for gamle, og vil koste for mye. Noe Vinje var uenig i. Vi betaler skatt og vi bidrar på mange forskjellig måter med dugnadsarbeid, pass av barnebarn o.s.v. Ett gode har vi. Vi kan kjøre trikk på barnebillett.

I sitt foredrag orienterte Vinje om landstyremøte som holdes i Bergen i juni 2014. LOP Bergen som arrangør gjør en flott jobb. Det samme gjør LOP sekretariat for å få til et vellykket landstyremøte som avholdes hvert 3. år. Her legges handlingsplaner hvor det legges vekt på hva som skal skje og behandles i neste periode.

I sekretariatet har det vært og er en travel tid. Daglig leder sluttet i sommer og Eli Vinje over tok som fungerende leder, antakelig fram til Landssyremøtet i juni 2014. Da regnet Vinje med at ny daglig leder var ansatt.

LOP's søknad om statstøtte ble ikke tatt til følge av bevilgede myndigheter med begrunnelse i at LOP hadde medlemmer som var i arbeid. Derfor måtte LOP endre sine vedtekter.

Ekstraordinære generalforsamlinger ble avholdt i lokallagene og vedtektsendring ble vedtatt.” Medlemskap i LOP er for pensjonister ”

Med bistand av advokat ble søknad om statstøtte innvilget.

Eli Vinje besvarte aktuelle spørsmål fra medlemmene, og fikk stor applaus for sin orientering og informasjon om LOP.

 

Så var det kaffe og kaker og loddsalg.

Jan Erik Hellstrøm minnet om neste medlemsmøte den 29. november hvor Unni & Bjarne skal lede oss inn i advent med julen i ord og toner.

Eli Vinje og tilhørere

 

mote-okt-2013.png
@