Referat fra medlemsmøte og ekstraordinær generalforsamling 24. september 2013

Medlemsmøte/ekstraordinær generalforsamling på Høienhald tirsdag 24. september.

Leder Unni B. Roksvåg innledet med å ønske velkommen til ekstraordinær generalforsamling.

Alle lokallag ble etter anmodning fra sentralstyret bedt om å avholde generalforsamling.  Sak  - Vedtektsendring.

Bakgrunnen for saken var at søknad om statstilskudd til LOP for året 2013 ble avslått med den begrunnelse at vedtektene i organisasjonen ikke klart nok gav uttrykk for at

Organisasjonen var berettiget til statsstøtte.

Gjennom advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange ble avslaget anket til Velferds- og arbeidsdirektoratet som ikke tok anken til følge.  Deretter ble saken anket til Arbeidsdepartementet som tok anken til følge, slik at vanlig statstilskudd blir gitt.

LOP sentralstyrets forslag på endring av paragrafene 1,2,3 og 4 ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

 

Deretter medlemsmøte med kaffe og kaker. Dagens tema: Trafikk og Trafikkanter. Leder Unni B. Roksvåg ønsket fagleder Stein Ole Nergaard fra Wright Trafikkskole velkommen.

Stein Ole Nergaard ”underholt” forsamlingen om bl.a.kjøreferdigheter og situasjoner som oppstår i trafikken. Det ble en livlig og interessant time. Med engasjerte medlemmer. Nergaard tegnet og forklarte om situasjoner som vi alle opplever som trafikkanter.

Ved slike samlinger unngår man ikke å komme inn på dette med rundkjøring - og tilhørerne var aktive med å stille spørsmål og fikk gode svar. Nergaard var innom det meste av hva vi som trafikkanter må forholde oss til, bl. a tolking av nyere skilt som gatetun, bruk av blinklys, filkjøring, vikeplikt og m.m.

Nergaard mente at eldre i trafikken ikke var blant ”verstingene”- som man kan få inntrykk av i media, men at man også bør være klar over at enkelte kanskje bør, av helsemessige årsaker, vurdere og ikke fornye sitt førerkort. For å få vurdert sine kjøreferdigheter anbefalte Nergaard en kjøretime hos en trafikkskole, for eksempel en gang i året. Noe forsamlingen var enig i.

Som trafikant har vi i trafikken ingen rettigheter – kun plikter minnet Nergaard oss på.

Medlemsmøtet fortsatte med LOP nytt ved leder og lagets økonomi ved kasserer Jan Erik Hellstrøm.

Leder anmodet forsamlingen om å være positive til å påta seg verv i lokallaget med tanke på årsmøte 2014.

Så var det tid for allsang og diktlesning før møtet ble rundet av med loddtrekning.

Neste medlemsmøte på Høienhald blir tirsdag 29. oktober hvor vi får besøk fra LOP sentralt v/ Eli Vinje.

 

Inger Myhre

Sekretær

unni_og_steinole.png
@