Referat fra medlemsmøtet 15. oktober 2019

LOP, Moss fortsatte høstens møteserie med medlemsmøte 15. oktober 2019 på Arena og tilstede var 27 medlemmer. Vår leder Turid Bakkerud Nørving ønsket alle velkommen før vi sang visen om «de nære ting» og vårt medlem Berit Elvestad framførte noen dikt for oss. 

Deretter ble Benedicte Lund, lokalpolitiker fra Miljøpartiet de Grønne – MDG ønsket velkommen for å orientere oss om sammenslåingen av Moss og Rygge kommuner, som vil bli gjennomført fra 2020. Hun er  varaordfører i Moss fram til den nye kommunen etableres 1. januar 2020. Det ble orientert om den politiske kabalen som ble lagt rett etter valget og at formannskapet nå er utvidet til 49 medlemmer. Venstre har levert en lovlighetsklage og det endelige resultatet på organisasjonskartet blir derfor ikke helt klart før på neste kommunestyremøte rett før jul. 

«Mangfoldig, skapende, varmere og grønnere» er visjonen for byen fram mot 2030 og det er en ambisiøs visjon som krever mye av det nye planverket som må etableres. Det er utarbeidet ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel som nå blir lagt ut på høring og her bes bl.a innbyggerne komme med innspill. Det  er viktig at kommunen er tydelig på arealbruk og hvordan vi bør hindre gradvis nedbygging av naturen. Planen tar også for seg innbyggernes behov i livets ulike faser og ikke minst hvordan samferdsel skal utvikles i vår by det neste tiåret. Et viktig innspill fra kommunen er etableringen av et info-torg i ByLab lokalenei sentrum hvor enhver kan bli orientert om byutviklingen og få svar fra førstelinjetjenesten på ulike spørsmål. Mange endringer og mye skal skje det kommende året oppsummerte Benedicte Lund tilslutt før vi takket for innlegget med en oppmerksomhet.

Det er en spennende tid vi står foran og praten gikk livlig i pausen med kaffe og vafler fra kafeen på Arena.  På spørsmål kunne Sonja Rønneberg opplyse at Nye Moss kommune har lagt ut ulike deler av velferdsdrift på anbud og her ble resultatet at Moss og Omegn Kvinneråd viderefører drift av Velferdssentralen, Frivillighetsentralen og Eldreliv i Moss. I Rygge blir det sannsynligvis fortsatt kommunal drift av Frivillighetssentralen, mens Kirkens Bymisjon, Østfold får ansvar for Home Start familiekontakt.  Vår forening ønsker fortsatt å ha et medlem i Eldrerådet i Nye Moss Kommune, men det er ennå ikke bestemt av kommunestyret hvor mange medlemmer det nye eldrerådet skal ha eller hvilke forening som blir valgt til å delta. Avgjørelsen blir først tatt på neste kommunestyremøte.

Møtet ble avsluttet med sangen om  «rosen og sommerfuglen», før lederen takket for frammøte, ønsket oss vel hjem og velkommen tilbake på neste møte i Arena 19. november hvor tema blir Eldre/ Ernæring/Trening.    

 

Ragnhild Marie Monsen, referent