Referat fra medlemsmøtet 22. januar

Årets første medlemsmøte hadde LOP, Moss 22. januar 2019 på Arena og tilstede var 22 medlemmer. Leder  Turid Bakkerud Nørving ønsket velkommen og det ble en fin start på året, når vi sang «mot i brystet» fra sangboka til Mats Berg.

Denne gangen hadde vi fått besøk av Kristine Hermansen og en kollega fra Moss kommune, som  tok opp   tema knyttet til arbeidet med ernæring og medisinering av hjemmeboende eldre og de endringene vi står foran i framtidens helse- og omsorgstjeneste. Hun la vekt på at omsorgskrisen skapes ikke av «eldrebølgen», men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Hun presenterte utsnitt fra st.meld nr 15 - Leve hele Livet, som bygger på arbeidet med samhandlingsreformen. Det er skapt en forventning om at kommende generasjoner skal kunne klare seg lenger hjemme før det kan bli behov for en institusjonsplass. Det er allerede nå vanskelig å rekruttere de hendene som trengs i omsorgssektoren. Dagens besteforeldre har endret seg vesentlig fra «gårdagens« besteforeldre og ønsker nok å mestre eget liv, planlegger for universielt utformet bolig og  styre egen hverdag.

Moss kommune har etablert et tverfaglig team, som yter helsehjelp  for å finne ut hva som er viktig for den enkelte, når behovet kommer. De mente at arbeidet er godt tilrettelagt i vår kommune. Et tema som ble lite berørt var mat og måltider, men her er kommunen i en god dialog nå. Et viktig fokus i reformen er at de eldre skal være sjef i eget liv – og at kommunen må ha god pasientfokus framover når to kommuner blir til en i 2020. Vi takket for innlegget med blomster, før det ble servering av kaffe og snitter, loddsalg og hyggelig samtale. Vi minner om årsmøtet 5. mars og ber alle ta med de utsendte møtepapirene.  

Så oppfordrer vi til å rekruttere nye medlemmer og viser til LOP.no , hvor de finner mer informasjon om arbeidet som utføres av LOP sentralt mot sentrale myndigheter.

 

Ragnhild Marie Monsen, referent 

@