Referat fra medlemsmøtet 23. januar 2018

På møtet var det foredrag om "Eldre i trafikken" av Stein Nergaard fra Wright sjåførskole Moss.

Tilstede:  22 fremmøtte

Nergaard gav grundig informasjon om:  1. Trafikkhistorisk utvikling, 2. Ulykker, 3. Teknologi og kommunikasjon, 4. Ulike trafikkregler og  5. Eldres situasjon i trafikkbildet, m.m.

Trafikkbildet har endret seg svært mye de siste 66 årene. Han viste til at antallet kjøretøy totalt i Norge, har steget med 1 063 513 fra 2007  til 2016  og antall personbiler alene har økt fra 65 000 i 1950  til 2 610 352 i 2016.

Transport med motorisert kjøretøy og økt fart innebærer mange fordeler, men også mange ulemper. Således ser vi årlig mange skader og over hundre dødsfall i denne sammenheng.

I 1950 døde 133, mens toppen ble nådd med 560 dødsfall  i 1970. Etter hvert ble veiene noe tryggere, bilene sikrere, kjøreopplæringen bedre og lovreguleringen og kontroll grundigere. Dette medførte etterhvert reduserte dødstall og i 2017 var antallet 106 døde på veiene.

Av ulike årsaker har eldre mennesker fem ganger høyere dødsrisiko enn yngre når de ut-settes for ulykke.  Dette har sammenheng med redusert tåleevne grunnet bl.a. fysiske begrensninger, sykdom, mm.

Videre illustrerte han ved hjelp av bilder hvilke dilemma som kan oppstå  i den moderne trafikkavviklingen. Spesielt viste han hvor viktig det er å være godt oppdatert om reglene for valg filer, bruk av blinklys, inn- og avkjøring ved motorvei, rundkjøringer, mv.  Oppdateringen må også gi grundig kjennskap til bilenes nye teknologi og digitalt språkbruk generelt.

I denne sammenheng la han stor vekt på viktigheten av å bruke bilbelte riktig, vise riktige tegn i god tid før endring av kjøreretning, tilpasse farten og ikke minst ta grunnregelen i trafikken alvorlig:

 

Være hensynsfull, Være aktpågivende, Være varsom

 

alt

                                        

Audun Tømmerås

referent

@