Referat fra medlemsmøtet 9. januar 2024

I minus 10 grader møtte 24 LOP pensjonister på årets første medlemsmøte, 9. januar på Arena. Foredragsholder Kirsti V. Solheim snakket om Alderisme, eldreomsorg og språkbruk. Man kan vel si at hun rammet inn foredraget med denne enkle tegningen fra tegneserien Knøttene. Hvor Charlie Brown sier til Snoopy; «En dag skal vi alle dø, Snoopy». Og Snoopy svarer; «ja, men alle andre dager skal vi det ikke».

Kirsti forklarer begrepet alderisme slik: Alderisme kan beskrives, ofte som ubevisste diskriminerende holdninger til eldre og alderdom og som påvirker det vi tenker om oss selv, sier og gjør. I stedet burde vi som Snoopy ha fokus på alt det vi mestrer og kan glede oss over i alderdommen.

Kirsti refererte til at alderistiske holdninger finnes de fleste steder i vestlige kultur, både på systemnivå og hos befolkningen generelt. Hun påpekte spesielt at det ut fra psykososial aldringsteori kan bli slik at eldre kan speile samfunnets syn, ved å bli slik samfunnet forventer, en slags selvoppfyllende profeti. (Iversen et al, 2009)

Våre holdninger er et produkt av de verdier og holdninger vi har i oss.  Holdningene våre påvirkes/dannes av kultur – følelser og kunnskaper og vil således påvirke det menneskesyn vi har. Hun sammenlignet holdningene våre med et isfjell, hvor kun 10 % av isfjellet er synlig over havflaten, mens hele 90 % er under vann.

Våre beviste holdninger er den delen av isfjellet som ses over vannflaten, mens våre ubeviste holdninger, under havflaten, preges av holdninger som er ukjente for oss, blant annet fordommene våre, - noe vi alle har

Fordommer kan prege både handlinger og ikke minst språkbruken vår. For å endre våre holdninger trengs mer kunnskap.

Derfor mener Kirsti at vi bør øke samfunnets og fagfolks spesifikke kunnskap om fagområdet eldremedisin. Litt for ofte ser man bare «brillene» og «det gråe håret», og ut fra det møter man personen med forutinntatte holdninger.

Slike holdninger finnes i hele samfunnet, også mine holdninger til egen og andres alderdom. Politikere og fagfolk er også påvirket, noe som igjen kan påvirke de valg som tas med tanke på eldres helse, sykdommer og behandlingstilbud. Kirsti presiserte at dette skjer ubevisst og at ønsket om eldres ve og vel er god.

Når man kommer på  besøk, blir det sjelden tid og rom til å fokusere på eldre sitt potensiale til å hjelpe seg selv. Alderistiske holdninger kan føre til at normale kognitive endringer tolkes som at den eldre holder på å utvikle demenssykdom, uten forutgående kartlegging og utredninger.

Slik kan man komme til å behandle adferd fremfor en bakenforliggende fysisk sykdoms-tilstand som kan være en urininfeksjon, uoppdaget hjertesvikt eller lignende. Fysiske sykdommer i eldre år kan vise seg som et Delirium, som er en akutt forvirringstilstand som krever førstehjelps-behandling. 

Kirsti understreket at det kreves høy kompetanse for å yte tjenester og behandle eldre mennesker. De som er syke har ofte flere diagnoser og behandles med flere legemidler samtidig. Når man blir eldre går alle fysiologiske prosesser langsommere og nedbrytingen av legemidler kan ta lengere tid.

Bruk av flere legemidler samtidig øker risikoen for bivirkninger, bruk av sykehusdøgn og dødelighet.                                                                                                                                                                              

Avslutningsvis tolker jeg Kirstis budskap slik; Trivsel, Mestring og Livskvalitet er absolutt bra, men hvis helsevesenet ikke oppdager at man har blindtarmbetennelse, stabilt brudd, har kreft eller uoppdaget lungebetennelse, hjertesvikt eller kols så er det ille. Dette kan dessverre fort skje hvis man blir puttet i en boks med etiketten «eldre»

Vi takker Kirsti V. Solheim for et spennende og lærerikt foredrag, til ettertanke.

Ragnhild minnet oss på FLEX buss transporttilbud. Gå inn på ostfold-kollektiv.no og søk opp FLEX.

Du kan kjøpe Flex- billetter på sms, ved å sende riktig kodeord (Flex) til telefonnummer 1930. Har du spørsmål kan du ringe; 69125480.

Styret minner også om Årsmøte 13. februar kl 12.00 på Arena. Innkalling og sakskart sendes ut senest 23.januar.

 

Ref. Sonja Rønneberg

@