Årsberetning 2011

Styret har hatt følgende tillitsvalgte

Leder: Leon Skogvold, nestleder Thor-Eirik G. Myklan, sekretær Herun Grønning, kasserer Ole Aunøien, styremedlem Elisabeth Holm, styremedlem Solveig Finsrud, varamedlem Randi Haukland og varamedlem Berit Synnøve Fjeldberg.

Beretning

Laget hadde 160 betalende medlemmer pr. 31.2.2011.

Det har vært avholdt 8 styremøter hvor det har vært behandlet 46 saker, og 7 medlemsmøter med meget interessante foredragsholdere.

Laget arrangerte en meget vellykket dagstur, Hurumlandet rundt – med interessante stopper, hvor 34 medlemmer deltok.

På våre medlemsmøter har det i snitt vært et oppmøte på 25 medlemmer, men det burde vært større fremmøte og ikke minst et større engasjement.

LOP Nedre Romerike har i årsmøteperioden vært representert på LOPs landsmøte, hvor vår representant ble valgt inn i sentralstyret for LOP.

Vi har også i 2011 deltatt med vår egen stand under byfesten i Lillestrøm. Dette har gitt oss nye medlemmer, vi har fått profilert og markedsført laget på en positiv og fin måte under dette arrangementet.

Styret vil gi honnør til Fet kommune for en god og meget positiv dialog i forhold til eldrerådet og dets arbeid. Styret beklager at vi ikke hadde kandidater til Fet kommunes eldreråd, men vi vet at et av våre medlemmer er representert i rådet, men som representant for en annen organisasjon.

Vi registrerer framdeles at kommunene Skedsmo og Lørenskog ikke vil akseptere at våre representanter er valgbare til eldrerådene i de to kommunene. Styret har denne saken høyt på agendaen, og vi avventer rundskriv fra departementet vedrørende valgbarhet og representasjon i nevnte utvalg.

Styret ser at lagets økonomiske reserver burde vært sterkere slik at en kan møte ufortutsette utfordringer uten de store bekymringer.

Styret er meget godt fornøyd med lagets møtested og lokalitetene.

Kommunikasjonen med LOP sentralt har i årsmøteperioden fungert meget godt og ser at informasjonsflyten er av god og foreståelig kvalitet.

 

Leon Skogvold   Thor-Eirik G. Mykland   Heirun Gønning   Ole Aunøien   Elisabeth Holm   Solveig Finsrud

@