Protokoll 2012 Nedre Romerike

Protokoll fra årsmøte 16. februar 2012. 14 medlemmer til stede – gjest fra sentralstyret, Turid Frimo

1. Åpning
Leder Leon Skogvold åpnet årsmøtet og presenterte Turid Frimo, nestleder i Sentralstyret.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Både innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av dirigent, to referenter, to til tellekorps og to til å undertegne protokollen
Dirigent: Leon Skogvold, Referenter: Herun Grønning og Sigrid Samstad Stavik. Tellekorps: Randi Haukland og Elisabeth Holm. Undertegnere av protokollen: Ingrid Falkenberg og Kari Jonsud.

4. Årsmelding 2011
Styrets årsmelding ble godkjent etter dirigentens orientering. Det kom et par kommentarer om at man gjerne så at det i årsmeldingen kunne vært lagt inn noe mer skryt av det fine arbeidet som reise- og festkomiteen har gjort.

5. Revidert regsgnskap for 2011 og budsjett for 2012 (Sak 9)
Både revidert regnskap og budsjett for 2012 ble lagt fram av kasserer Ole Aunøien og ble enstemmig godkjent. Kassereren fikk ros for det gode arbeidet han har gjort.

6. Saker innsendt av medlemmene.

7. Saker som styret ønsker å ta opp

8. Lokallagskontingent for 2012
Sakene 6,7 og 8 ble behandlet under ett. Ett medlem hadde sendt inn forslag om å øke kontingenten for 2012. Styret tok opp forslaget på et styremøte, og styrets forslag er å øke den lokale kontingenten med kr 20, dvs. til kr 120. Den sentrale kontingenten er etter landsmøtvedtak 2011 nå kr 200. Medlemskontingenten blir da kr 320 fra 2012. Dette ble enstemmig vedtatt. Det ble påpekt at lokallaget får kr 50 for hvert medlem som verves. Leon Skogvold uttrykte håp om at lokallagt får fart på medlemsvervingen, ikke minst ved at alle tar sin vakt på Byfesten i uke 24.

10. Valg
Ole Aunøien fra valgkomiteen la fram valgkomiteens innstilling til styre i LOP Nedre Romerike for 2012. Leder ble valgt enstemmig særskilt. Det var ingen andre forslag på leder. De andre medlemmene av styret/komiteer ble enstemmig valgt samlet.

Styre og komiteer i LOP Nedre Romerike 2012:
Leder Leon Skogvold (1 år). Nestleder Solveig Finsrud (2 år). Kasserer Ole Aunøien (2 år). Sekretær Sigrid Samstad Stavik (2 år). Styremedlemmer Elisabeth Holm og Randi Haukland (begge for 1 år). Varamedlemmer: 1. Bjørn Røgden, 2. Odd Behringer (begge for 1 år). 1. revisor Lilly Solberg. 2. revisor Herun Grønning (begge for 2 år).
Fest- og turkomite: Solveig Hov Skjelle (2 år), Liv Kvistad (1 år), Liv Bonesvoll (2 år).
Valgkomite: Ole Aunøien, Ingrid Falkenberg og Thora Lise Oppegaard.

Leder takket for innsatsen og for godt samarbeid i 2011. Han takket spesielt Herun Grønning for den fine innsatsen som sekretær over flere år.

Etter årsmøtets slutt var det medlemsmøte der nestleder i sentralstyret, Turid Frimo, orienterte om hva LOP sentralt arbeider med.

Herun Grønning (sign.)     Sigrid Samstad Stavik (sign.)     Ingrid Falkenberg (sign.)
Kari Jonsrud (sign.)

@