Protokoll fra årsmøtet 2014

Det var 18 stemmeberettigede tilstede samt gjest fra LOP sentralt Kjell Helland.

1 – Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

 

2 – Valg av møteleder, to referenter, to til tellekorps og to til å undertegne protokollen

Vedtak: Møteleder Solveig Finsrud, referenter Maj Lindholt og Torhild Sølvik-Jensen, tellekorps Grethe Jordet og Gro Hagnar Andersen, til å undertegne protokollen Jonn Bekkevold og Kari Johnsrud.

3 – Styrets årsmelding for 2013

Styreleder Solveig Finsrud leste opp årsmeldingen.

Vedtak: Årsmeldingen tatt til etterretning.

4 – Revidert regnskap for 2013

Nestleder Tore Lindholt redegjorde for regnskapet. Kjell Helland fra LOP sentralt opplyste at laget vil bli tildelt kr 4400,- i momsrefusjon som det tidligere har vært reist tvil om.

Vedtak: Regnskapet godkjent uten merknader.

5 – Forslag innsendt fra medlemmer

Ingen forslag innkommet.

6 – Forslag som styret fremmer

Styret fremmet ingen forslag.

7 – Budsjett for 2014

Det fremlagte budsjettforslaget viser et overskudd på kr 2530,-.

Vedtak: Budsjett for 2014 vedtatt.

Fra Kjell Helland ble det pekt på deltagelse i Bingo som en mulig inntektskilde.

8 – Fastsettelse av lokallagskontingent

Vedtak: Kontingenten holdes uendret.

 

9 – Valg

Thora Elise Oppegaard la fram valgkomiteens forslag og ledet valgene.

Disse ble valgt: Leder – Solveig Finsrud, gjenvalg for 1 år, nestleder Tore Lindholt ikke på valg, sekretær – Sigrid Samstad Stavik, gjenvalg for 2 år, kasserer – Agnes Radich, valgt for 2 år, styremedlemmene Lisa  Sand og Randi Haukland var ikke på valg.

Varamedlemmer: 1. vara Tor Nakstad valgt for 1 år, 2. vara Torhild Sølvik-Jensen valgt for 1 år.

Revisor: Solfrid Stensbye valgt for 1 år, vararevisor Herun Grønning valgt for 1 år.

Festkomite: Inger Nitteberg gjenvalgt for 1 år, Aud Aunøien og Grethe Bøe Jordet begge valgt for 1 år.

Landsmøtedelegat: Leder Solveig Finsrud med vara nestleder Tore Lindholt.

Valgkomite: Herun Grønning. Styret gis fullmakt til å oppnevne de øvrige to medlemmene.

 

Torhild Sølvik-Jensen                                                                        Maj Lindholt

@