Protokoll fra årsmøtet 2013

Del 1

Møtedato:                   21.februar 2013

Antall deltakere:         19

Referenter:                 Lisa Sand og  Herun Grønning

 

Leder for LOP Nedre Romerike, Solveig Finsrud, ønsket velkommen.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

2. Valg av møteleder, to referenter, to til tellekorps og to personer til å skrive under protokollen.

Solveig Finsrud ble valgt til møteleder.

Lisa Sand og  Herun Grønning ble valgt til referenter.

Solfrid Stensbye og Greta Ekholt ble valgt til tellekorps.

Lilly Solberg og Berit Fjellhaug ble valgt til å underskrive protokollen.

 

3. Styrets årsmelding for 2012.

Styrets årsmelding for 2012 ble godkjent.

 

4. Revidert regnskap for 2012.

Revidert regnskap for 2012 ble utsatt til 21. mars 2013.

 

5. Budsjett for 2013.

Budsjettet for 2013 ble utsatt til 21. mars 2013.

 

6. Fastsettelse av kontingent.

Kontingenten blir uendret på kr 320,-. Kr 200,- sendes sentralt, kr 120,-beholdes av lokalforeningen.

 

7. Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

 

8. Valg.

 

Styre:

Leder:                         Solveig Finsrud                                             1 år

Nestleder:                   Tore Lindholt                         ny                    2 år

Kasserer:                   Ole Aunøien                                                  ikke på valg

Sekretær:                   Sigrid Samstad Stavik                                   ikke på valg

Styremedlem:             Lisa Sand                               ny                    2 år

Styremedlem:             Randi Haukland                     gjenvalg          2 år

1. varamedlem:           Agnes Radich                        ny                    1 år

2. varamedlem:           Ingrid Falkenberg                  ny                    1 år

 

Revisorer:

Revisor:                      Herun Grønning                     gjenvalg          1 år

Vararevisor:                Solfrid Stensbye                    ny                    1 år

 

Festkomite:               

(3 medlemmer)           Eva Stubbraaten                     ny                    1 år

                                   Inger Nitteberg                      ny                    1 år

                                   Ingrid Falkenberg                  ny                    1 år

 

Turkomite:               

Styret fungerer som turkomite.

 

Valgkomite:              

Ingrid Falkenberg

Thora Elise Oppegaard

Ole Aunøien

Per Helstad

 

Del 2

 

Møtedato:                   21. mars 2013

Antall deltakere:         21

 

1. Godkjenning av revidert regnskap for 2012 og budsjett for 2013.

Revidert regnskap for 2012 og budsjett for 2013 ble godkjent.

2.   Eventuelt.

Ingen innkomne forslag. 

 

 

Lisa Sand  (ref.)  (sign)   Herun Grønning  (ref.)  (sign) Lilly Solberg  (sign)   Berit Fjellhaug  (sign)

@