Referat Årsmøte 2011

Referat fra årsmøte 17. februar 2011 kl. 1200 i Doktorgården, Lillestrøm. 14 medlemmer til stede.

Sakliste

1. Innkalling og dagsorden: Godkjent

2. Valg av dirigent: Per Helstad. To referenter: Ingunn Noraker, Herun Grønning. To til tellekorps: Solveig  Finsrud, Elisabeth Holm. To til å underskrive protokollen: Thora Elise Oppegaard, Gro Hagnar Andersen.

3. Styrets årsmelding 2010: Opplest og vedtatt.

4. Revidert regnskap for 2010: Opplest og vedtatt.

5. Budsjett for 2011: Opplest og vedtatt.

6. Innkomne saker fra medlemmene: Ingen.

7. Saker styret ønsker å ta opp: Styret ønsker ikke å forringe kvaliteten på tilbudet til medlemmene, og ser derfor at det blir nødvendig å innføre betaling for kaffe på medlemsmøtene, og at sponsing på julelunsjen opphører. Heretter betaler medlemmene 30 kr og ikke-medlemmer 50 kr for kaffe, foredrag og underholdning.

8. Lokallagskontingenten: Kontingenten blir uendret 300 kr.

9. Valg av nytt styre

Tillitsvalgte i 2010                                                            Nytt styre for 2011


Leder: Per Helstad  (på valg)                                           Leon Skogvold, 1 år
Nestleder: Solveig Hov Skjelle (på valg)                         Thor-Eirik Gulbrandsen, 2 år
Sekretær: Herun Grønning  (på valg)                              Heirun Grønning, gjenvalg 1 år
Kasserer Ole Aunøien (på valg)                                      Ole Aunøien, gjenvalg 2 år
Styremedlem: Leon Skogvold  (1 år)                               Elisabeth Holm, 2 år
Solveig Finsrud, 1 år
Varamedlem: Teresa Breivik (på valg)                            Randi Haukland, 1 år
Varamedlem: Solveig Finsrud  (på valg)                         Berit Synnøve Fjeldberg,
gjenvalg 1 år
Varamedlem: Liv Bonesvoll (på valg)
Revisor: Lilly Solberg (på valg),                                      Lilly Solberg, gjenvalg 1 år
Revisor: Oddrun Hasselmo (på valg)                              Gro Hagnar Andersen, 1 år
(Vararevisor velges ikke, i nødsfall velges en fra styret.)

Valgnemnd:

Leon Skogvold var på valg. Det var ikke funnet noen til å sitte i valgnemnda. Styret får i oppdrag å gjøre alt det kan for å prøve å skaffe valgnemnd. Helst til neste medlemsmøte.

Festkomite:

Solveig Hov Skjelle, Solfrid Stensby, Liv Bonesvoll. Alle tre gjenvalgt.

Representant til Landsmøtet 2011:

Leder Leon Skogvoll. Vara: Ole Aunøien.
Thora Elise Oppegaard, Gro Hagnar Andersen

@