Landsmøtesaker

LOPs landsmøte fortsatte lørdag 14. juni med behandling av saker. Her følger oppdateringer fra landsmøtedrøftingene og vedtak som ble fattet.

Vedtektsendringer

Nye krav fra departementet i forhold til statsstøtte har krevet endringer i LOPs vedtekter. Det første forslaget til vedtektsendringer på landsmøtet inneholdt en oppklaring og presisering av vedtektteksten mer enn en reell endring. I formålet er ordet medlemmer erstattet av pensjonister og offentlige pensjonister. Resten av teksten harmoniseres i tråd med dette, der betegnelsen pensjonister brukes i stedet for medlemmer.

Det neste forslaget til vedtektsendringer innebar en større endring: «-Andre pensjonister som aksepterer LOPs formålsparagraf kan også bli medlem». Dette forslaget ble gjenstand for mye debatt på landsmøtet. Etter en pause kom sentralstyret tilbake til landsmøtet med beslutning om å trekke forslaget. Nytt forslag der teksten i forslaget var endret til «-Pensjonister som aksepterer LOPs formålsparagraf kan bli støttemedlemmer uten stemmerett» ble fremmet. Til dette ble det fremholdt at hvis en ny kategori medlemmer skal innføres i LOP; støttemedlemmer, må det avklares hvilke rettigheter i LOP slike medlemmer skal ha før man åpner for slikt medlemskap. Etter dette ble det fremmet forslag om at forslaget som åpnet for støttemedlemmer oversendes til behandling i sentralstyret. Dette ble stemt over som et utsettelsesforslag. Oversendelse til sentralstyret ble enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det stemt over et forslag til vedtektsendringer angående forholdstall for delegatrepresentasjon til landsmøtet. Dette forslaget vil gi utslag i en økning av delegater til landsmøtet regnet ut fra dagens medlemstall, og dermed en høyere kostnad for LOP. Sentralstyrets innstilling om å ikke slutte seg til dette forslaget ble vedtatt.

Innkomne forslag

Det første innkomne forslaget som ble behandlet omhandlet innkreving av kontingent: «Innkreving av kontingent skjer direkte fra LOP sentralt slik at lokallagene deretter får sin andel for hvert medlem».

Sentralstyrets forslag til vedtak var: «Landsmøtet ber det nye sentralstyret utrede alle sidene ved forslaget før det tas beslutning om LOP skal innføre en ordning med sentral innkreving av kontingenten». Sentralstyrets forslag til vedtak ble vedtatt.

Det andre innkomne forslaget hadde følgende ordlyd: «Ansatte i LOP kan ikke være medlemmer av sentralstyret, lokallagstyrer, kontrollutvalget eller utvalg som sentralstyret måtte nedsette». Det ble fra sentralstyret framsatt en tilleggs-setning til dette forslaget «Denne regel er ikke til hinder for at tillitsvalgte med sentralstyrets godkjenning kan utføre rådgivningstjenester på LOPs vegne». Forslaget, inkludert tillegget, ble vedtatt.

Det neste forslaget omhandlet LOPs forhold og muligheter i forhold til forbundsavtaler med naturlige samarbeidspartnere. Sentralstyrets forslag til vedtak var: «Landsmøtet gir sin tilslutning til at sentralstyret i kommende landsmøteperiode gis fullmakt til i sin kontakt/forhandlinger med enkeltforbund som ønsker å ruke LOP som sin pensjonistorganisasjon å kunne fastsette kontingentens størrelse. Landsmøtet vil videre be om at det nye sentralstyret med bakgrunn i sine erfaringer utarbeider forslag til retningslinjer som legges fram for Landsmøtet i 2017». Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det siste forslaget var fra Sentralstyret: «Landsmøtet 2014 vedtar at landsmøtet arrangeres innenfor en to-dagers periode fra og med 2017». Flere delegater argumenterte mot dette forslaget, både ut fra hensynet til lange reiseveier og ut fra hensynet til det sosiale. Det kom fram i debatten at i henhold til vedtektene står Sentralstyret uansett fritt til å beramme lengden på landsmøtet. Ut i fra debatten, og det faktum at det er opp til sentralstyret å bestemme om neste landsmøtet skal være to eller tre dager, blant annet på bakgrunn av økonomi, ble dette forslaget trukket.

Andre saker

Deretter ble forslag til program og retningslinjer for LOPs arbeid i perioden 2014-2017 enstemmig vedtatt. (Hele dette dokumentet vil vi lagt ut her i løpet av kort tid).

Neste sak var kontingentfastsettelse. Landsmøtet støttet forslaget om at kontingenten ikke endres i perioden 2014-2017.

Vedtekstendringer