Normalvedtekter for lokallag

Vedtatt på landsmøtet i Bergen juni 2014.

§1. FORMÅL

—— lokallag er et lokallag i Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP). Hvert lokallag er en selvstendig enhet innen organisasjonen.

Lokallaget har til formål å samle pensjonister med offentlig tjenestepensjon i sitt distrikt til arbeid for felles interesser. Dette skjer bl.a. gjennom møter og andre aktiviteter for medlemmene, og ved å informere om offentlige pensjonisters vilkår og ivareta deres interesser i saker som gjelder pensjonsrettigheter.

Lokallaget bør også legge vekt på å samarbeide med andre pensjonistforeninger gjennom de saker de kommunale og fylkeskommunale eldreråd tar opp.

Lokallaget er partipolitisk- og livssynsmessig uavhengig, og lokallaget skal til enhver tid forholde seg til hovedorganisasjonen i samsvar med de vedtekter som gjelder for LOP.


§2.  MEDLEMSKAP

Alle som har pensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger har rett til medlemskap i lokallaget og blir dermed også medlem av LOP. Alle medlemmer i LOP har automatisk rett til medlemskap i lokale lag på lokallagets vilkår. Ektefeller/samboere til alle de nevnte som også er pensjonister kan også bli medlemmer, og deres rett til medlemskap fortsetter selv om ektefelle/samboer faller fra.

§3. LOKALLAGET

Lokallaget har rett til representasjon på LOPs landsmøte med En representant når tallet på medlemmer er 20 – 199, med to representanter når tallet på medlemmer er 200 – 399, med tre representanter når tallet på medlemmer er 400 – 599 og fire representanter når tallet på medlemmer er 600 eller mer. Lokallagets medlemstall regnes etter antall medlemmer vedkommende lag har betalt kontingent for pr 31. desember året før landsmøtet inkludert medlemmer av NSF.  Landsmøterepresentant(er) velges av årsmøtet etter innstilling fra valgnemnda.

§4.  ÅRSMØTET

Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling skal skje med minst tre ukers varsel. Sakliste skal følge innkallingen.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste
 2. Velge følgende årsmøtefunksjonærer:

Dirigent, to referenter, to til tellekorps og to til å skrive under protokollen

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Årsmelding fra kalenderåret
 2. Revidert regnskap fra kalenderåret
 3. Fastsette lokallagskontingenten
 4. Budsjett for inneværende år
 5. Saker meldt av styret
 6. Saker meldt av medlemmer innen 31. desember året før

 

 1. Valg etter forslag fra valgkomite:
 1. Valg av leder for ett år
 2. Valg av ett eller to styremedlemmer for to år
 3. Valg av tre varamedlemmer for ett år
 4. Valg av revisor og vararevisor for ett år
 1. Valg etter forslag fra styret:
 1. Valgnemnd for neste årsmøte bestående av tre medlemmer og ett varamedlem
 2. Representant(er) til LOP sitt landsmøte de år landsmøtet kommer sammen

Alle lokallagets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Styrets medlemmer og varamedlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. Alle vedtak og valg på årsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Unntak: Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

 

§5.  STYRET

 

Styret er lokallagets øverste ansvarlige myndighet mellom hvert årsmøte, og det skal ha representanter fra begge kjønn. Styret består av leder og minst to øvrige medlemmer. Leder velges hvert år og styremedlemmer velges for to år. Ett/to styremedlem velges det ene år og ett/to styremedlem det andre år. Styret velger internt nestleder og fordeler oppgavene

mellom valgte medlemmer. Varamedlemmer bør ha adgang til å møte i styret også når de ikke skal møte som vararepresentant for et styremedlem med forfall.

Styret har hovedansvaret for virksomheten i lokallaget mellom hvert årsmøte. Ett av styremedlemmene, fortrinnsvis nestleder, skal ha ansvaret for verving.

Styret skal lede lokallaget i samsvar med § 1 og legge til rette for alle sider ved driften gjennom valgperioden. Styret kommer sammen etter behov, og det er vedtaksført når minst halvparten av medlemmer er til stede

Alle saker i styret avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Når enkeltsaker krever rask avklaring, kan leder fatte vedtak etter å ha samrådd seg med nestleder, sekretær eller kasserer. Slike vedtak legges frem på etterfølgende styremøte. Styret kan oppnevne komiteer for eksempel for turer, program, medlemsverving, økonomi, kontakt med andre lokallag. Styret har ansvar for at det føres protokoll for såvel styremøter som for medlems- og årsmøter, og det må legge vekt på å ha nær kontakt med hovedorganisasjonen og følge opp pålegg som kommer fra ledelsen i LOP.


§6.  REGIONALE RÅD

Lokallaget kan velge å samarbeide med andre lokallag regionalt innen et fylke eller en del av et fylke, eller på tvers avfylkesgrenser. Samarbeidet skjer ut fra lokale ønsker og behov, og det krever ingen formelle rammer fra LOP. Samarbeidet kan ordnes gjennom regionale råd, hvor ledere, representanter eller medlemmer fra lokallag kommer sammen for å tilrettelegge eller gjennomføre ønsket kontakt og samarbeid. Det kan etableres ad hoc-fellesorgan for flere lokallag dersom det av formelle grunner, f. eks. ved søknad om driftstilskudd eller nominering av representanter til fylkeseldreråd, kan være nødvendig med samlet opptreden fra flere lokallag.

§7.  ØKONOMI

Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskapet revideres av valgt revisor og legges frem for årsmøtet, som vedtar lokallagskontingent og budsjett for styreperioden. Lokallaget tar inn samlet kontingent til lokallaget og til LOP sentralt for medlemmer hvor yrkesorganisasjonen ikke betaler den sentrale kontingenten. Lokallaget overfører til hovedorganisasjonen del av kontingenten innen frister fastsatt av LOP-sentralt.


KONTINGENT

Fastsettelse av kontingent bør foretas slik at man ikke får problemer ved endring av kontingenten til LOP sentralt på et landsmøte. Dette kan skje ved at den fastsettes på årsmøtene for inneværende kalenderår eller ved at den fastsettes for kommende år men med forbehold i de år det er landsmøte at den kan bli justert i forhold til kontingentvedtaket på landsmøtet.

Giroene for kontingentbetaling må sendes ut i januar måned slik at det blir mulig å foreta purringer på ikke betalt kontingent i god tid før oppgjøret med landslagets sekretariat 1. mai og 1. november.

Lagene har ikke adgang til å dekke skyldig kontingent for de medlemmer som ikke betaler.

MEDLEMSLISTER

Styret skal holde LOPs sekretariat orientert om lagets medlemsregister/-kartotek.

Som angitt i kapitlet om MEDLEMSREGISTER kan lagene få tilsendt medlemslister og adresseetiketter fra LOPs sekretariat. I LOPs sekretariat register kan laga registrere  følgende opplysninger:

 

 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Telefonnummer
 • e-postadresse
 • Innmeldingsdatoer, utmeldingsdatoer
 • Årsak til utmeldinger, manglende betaling, etc.
 • Tilsendelse/ikke tilsendelse av medlemsblad
 • Returdatoer for medlemsblad som følge av manglende levering
 • Returdatoer for tilsendte bankgiroer
 • Utenlandsopphold

§8.  INFORMASJON

Lokallaget holder medlemmer og andre orientert om virksomheten lokalt og sentralt. Lokallaget har egne nettsider på www.lop.no der det kan legges ut alt som angår laget. Lokallaget legger vekt på å holde LOPs medlemsblad «Vi i LOP» og LOPs nettsider, orientert om sitt arbeid.

§9.  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte må holdes dersom flertallet i styret eller minst 1/3 av lokallagets medlemmer krever dette. Det kalles inn med minimum en måneds varsel, og grunnlaget for innkallingen og styrets innstilling i saken skal følge med innkallingen. Det ekstraordinære årsmøtet skal bare behandle saken som ligger til grunn for innkallingen. For øvrig følger en prosedyrer for årsmøtet.

§10. ARKIV 

Lokallaget plikter å arkivere dokumenter som er viktige for lagets virksomhet i minst fem år. Slike dokumenter er blant annet medlemslister, årsmøtedokumenter, budsjetter, regnskaper med samtlige originalbilag, og inn- og utgående post som anses arkiveringsverdig. I tillegg til å arkivere dokumentene på papir, bør disse arkiveres på andre medier som anses sikre.

Lokallaget bør benytte seg av lokale arkiver, slik som kommune-/byarkiv for oppbevaring av arkivalier

 

§11.  VEDTEKTSENDRING

Det enkelte lokallag fastsetter sine vedtekter som meddeles sentralstyret for godkjenning. LOPs mal for normalvedtekter for lokallag legges til grunn. 

Forslag til endring i lokallagets vedtekter må være innsendt innen 31. desember. for å bli behandlet på årsmøtet, og det legges frem for årsmøtet sammen med innstilling fra styret. Vedtektsendring krever 2/3 flertall blant de fremmøtte på årsmøtet, som også vedtar når endringen bør tre i kraft.

§12 OPPLØSNING

Forslag i lokallag om oppløsning fremmes for årsmøte/ekstraordinært årsmøte på vanlig måte. Dersom forslaget får 2/3 flertall blant de avgitte stemmer, tas forslaget opp på neste årsmøte. Oppløsning vedtas endelig, under dette møtet, med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Eventuelle aktiva og udisponerte midler overføres til LOP sentralt, og lokallagets arkiv deponeres ved LOPs hovedarkiv.

Dersom et lokallag går i oppløsning på grunn av vansker med å fortsette virksomheten, er siste leder, nestleder eller øvrige styremedlemmer hver for seg og samlet ansvarlige for at lagets arkiv og eventuelle aktiva overføres til LOP sentralt eller lokalt arkiv etter avtale med LOP sentralt.

Medlemmer i lokallaget som ønsker å fortsette som medlemmer i LOP, melder dette til LOP-sekretariatet  

§ 13.  UTMELDING

Forslag i lokallag om utmelding fra LOP fremmes for årsmøte/ekstraordinært årsmøte på vanlig måte. Dersom forslaget får 2/3 flertall, av de avgitte stemmer, tas saken opp på neste årsmøte. Utmeldingen vedtas endelig med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Inntil dette skjer, fortsetter lokallaget sitt vanlige arbeid innen LOP.

Medlemmer i lokallaget som ønsker å forbli medlemmer av LOP, melder dette til LOP-sekretariat innen årsskiftet.

Lokallag som fortsetter sitt arbeid på selvstendig grunnlag og uten direkte overgang til annet forbund eller landslag, beholder sine aktiva. Medlemsregister og eventuelle lån, tilskudd og annet som LOP har stilt til disposisjon for lokallaget, returneres til LOP når utmeldingen blir effektiv.

Lokallag som begrunner sin utmelding med direkte overgang til annet forbund eller landslag, overfører til LOP en andel av sine aktiva som svarer til den prosentvise del av medlemmene som var imot utmeldingen/overgangen ved å stemme nei eller blankt ved uravstemningen. Medlemsregister og eventuelle lån, tilskudd og annet som LOP har stilt til disposisjon for lokallaget, returneres til LOP.

Dokumenter