Lokale vedtekter - nynorsk

Vedtekne på landsmøtet i Bergen juni 2014.

§ 1. FORMÅL

……….. er eit lokallag i Landsforbundet for offentlege pensjonistar (LOP). Kvart lokallag er ei sjølvstendig eining innan organisasjonen.

Lokallag har til formål å samla pensjonistar med offentleg tenestepensjon i sitt distrikt til arbeid for felles interesser. Dette skjer m.a. gjennom møte og andre aktivitetar for medlemene, og ved å informera om offentlege pensjonistars vilkår og ivareta deira interesser i saker som gjeld pensjonsrettar.

Lokallaget bør også leggja vekt på å samarbeida med andre pensjonistlag gjennom dei sakene som dei kommunale og fylkeskommunale eldreråda tek opp.

Lokallaget er partipolitisk- og livssyns-nøytralt, og skal alltid forhalda seg til hovudorganisasjonen i samsvar med vedtektene for LOP.

§ 2. MEDLEMSKAP

Alle som har pensjon frå offentlege tenestepensjonsordningar har rett til medlemskap i lokallaget og blir dermed også medlem av LOP. Alle medlemer i LOP har automatisk rett til medlemskap i lokallaget på lokallagets vilkår. Ektefeller/sambuarar til dei nemnde som også er pensjonistar kan bli medlemmer, og retten deira til medlemskap held fram jamvel om ektefelle/sambuar fell ifrå.

§ 3. LOKALLAGET

Lokallaget har rett til 1 representant på LOPs landsmøte når medlemstalet er 20 – 199, 2 repr. når medlemstalet er 200-399, 3 repr. når det er 400-599 og 4 repr. når det er 600 eller meir. Medlemstalet er talet på medlemer laget har betalt kontingent for pr 31/ 12 året før landsmøtet, inkludert medlemer av NSF. Landsmøterepresentant og vara skal veljast av årsmøtet etter innstilling frå valnemnda.

§ 4. ÅRSMØTET

Årsmøtet er lokallagets øverste mynde. Årsmøtet skal haldast kvart år seinast 8. mars.

Innkalling med sakliste skal gjevast seinast 3 veker før møtet.

Årsmøtet skal handsama:

1. Innkalling og sakliste

2. Styrets årsmelding for kalenderåret.

3. Revidert rekneskap for kalenderåret.

4. Eventuelle saker som medlemene har sendt inn innan 31. desember.

5. Saker som styret vil ta opp.

6. Lokallagskontingent for inneverande eller påfølgjande år.

7. Budsjett for styreperioden.

8. Val: Årsmøtet skal velja:

            1. Ordstyrar for årsmøtet.

            2. 2 referentar

            3. 2 til teljekorps.

            4. 2 protokollunderskrivarar.

            5. Leiar for 1 år.

            6. 1 – 2 styremedlemer for 2 år. (Kvar vert vald for 2 år).

            7. 3 varamedlemer til styret for 1 år.

            8. Ein revisor med ein vararevisor for 1 år.

            9. 3 medlemer og 1 varamedlem til valnemnd for neste år.

            10. Landsmøterepresentant(ar) til LOPs landsmøte i landsmøteår.

Alle medlemer i LOP lokallag har tale-, framleggs- og røysterett på årsmøtet. Styrets medlemer og varamedlemer har ikkje røysterett ved handsaminga av årsmelding og rekneskap. Ved likt røystetal ved årsmøtesaker avgjer ordstyrar, ved likt røystetal ved val skal det avgjerast ved lutdraging. Vedtak og val skal avgjerast ved alminneleg fleirtal

§ 5. STYRET

Styret er lokallagets øverste mynde mellom kvart årsmøte, og skal ha representantar frå begge kjønn. Styret består av leiar og minst 2 andre medlemer. Leiar vert vald kvart år, og styremedlemene vert valde for 2 år. Styret vel internt nestleiar og fordeler oppgåvene mellom valde medlemer. Varamedlemer bør ha høve til å møta i styret også når dei ikkje skal møta som vararepresentant for eit styremedlem med forfall. Styret skal leia lokallaget i samsvar med § 1 og leggja til rette for alle sider ved drifta gjennom valperioden. Styret kjem saman så ofte det trengst, og er vedtaksført når 3 er til stades. Varamedlemar får innkalling og referat, og møter med talerett, også om ingen styremedlem har forfall.

Styret har hovudansvaret for verksemda i lokallaget mellom kvart årsmøte. Ein av styremedlemene, helst nestleiar, skal ha ansvaret for verving.

Styret skal leia lokallaget i samsvar med § 1 og leggja til rette for alle sider ved drifta gjennom valperioden. Styret kjem saman etter behov, og er vedtaksført når minst helvta av medlemene er til stades.

Alle saker i styret vert avgjorde med vanleg fleirtal. Ved røystelikskap har møteleiar dobbeltrøyst. Om einskildsaker krev rask avgjerd, kan leiar fatta vedtak etter å ha samrådd seg med minst 2 styremedlemer. Slike vedtak skal leggjast fram på neste styremøte.

Styret kan nemna opp komitear, t.d. for turar, program, verving, økonomi, kontakt med andre lokallag. Styret har ansvaret for at det vert ført protokoll for styremøte og medlems- og årsmøte, og må leggja vekt på nær kontakt med hovudorganisasjonen, og følgja opp pålegg som kjem frå leiinga i LOP.

§ 6. REGIONALE RÅD

Lokallaget kan velja å samarbeida med andre lokallag regionalt innan eit fylke eller ein del av eit fylke. Samarbeidet skjet ut frå lokale ynske og tarv, og det vert ikkje kravd formelle rammer frå LOP. Samarbeidet kan bli ordna gjennom regionale råd, der leriarar, representantar eller medlemer frå lokallag kan koma saman for å leggja til rette for eller gjennomføra kontakt og samarbeid. Det kan etablerast ad hoc-fellesorgan for fleire lokallag, om det av formelle grunnar krevst at fleire lokallag står samla. 

§ 7. ØKONOMI

Rekneskapsåret føl kalenderåret. Rekneskapen skal reviderast av vald revisor og leggjast fram for årsmøtet, som vedtek lokallagskontingent og budsjett. Lokallaget tek inn samla kontingent til lokallaget og til LOP sentralt for medlemer der yrkesorganisasjonen ikkje betaler sentralkontingenten. Lokallaget overfører til hovudorganisasjonen det den skal ha, innan fristar fastsett av LOP sentralt.

Kontingent

Fastsetjing av kontingent bør gjerast slik at ein ikkje får problem ved endring av kontingenten til LOP sentralt på eit landsmøte. Dette kan skje ved at kontingenten vert fastsett på årsmøta for inneverande kalenderår, eller ved at han vert fastsett for komande år, men med atterhald i dei åra det er landsmøte at han kan bli justert i høve til kontingentvedtaket på landsmøtet.

Giroane for kontingentbertaling må sendast ut i januar månad, slik at det let seg gjera å purra på ubetalt kontingent i god tid før oppgjeret med landslagets sekretariat 1. mai og 1. november.

Laga har ikkje høve til å dekkja skuldig kontingent for medlemer som ikkje betalar.

Medlemslister

Styret skal halda LOPs sekretariat orientert om lagets medlemsregister/kartotek.

Som det står i kapitlet om MEDLEMSREGISTER, kan laga få tilsend medlemslister og adresseetikettar frå LOPs seretariat. I LOPs seketariat kan laga registrera desse opplysningane:

* Fødselsdato

* Kjønn

* Telefonnummer

* e-postadresse

* Innmeldingsdatoar, utmeldingsdatoar

* Årsak til utmeldingar, manglande betaling etc

* Tilsending / ikkje tilsending av medlemsblad

* Returdatoar for medlemsblad som følgje av manglande levering

* Returdatoar for tilsende bankgiroar

* Utanlandsopphald

§ 8. INFORMASJON

Lokallaget held medlemer og andre orientert om verksemda lokalt og sentralt. Me har eigne nettsider på www.lop.no, der me kan leggja inn alt som angår laget. Lokallaget legg vekt på å halda «Vi i LOP» og LOPs nettsider orienterte om sitt arbeid.

§ 9. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte må haldast om fleirtalet i styret eller minst 1/3 av lokallagets medlemer krev dette. Det vert innkalla med minst ein månads varsel, og grunnlaget for innkallinga og styrets innstilling i saka skal følgja med innkallinga. Det ekstraordinære årsmøtet skal berre handsama saka som ligg til grunn for innkallinga. Prosedyrar som for årsmøte.

§ 10. ARKIV

Lokallaget pliktar å arkivera dokument som er viktige for lagets verksemd, i minst 5 år. Dette gjeld m.a. medlemslister, årsmøtedokument, budsjett, rekneskap med alle originalbilag, og inn- og utgåande post som ein ser på som arkiveringsverdig. Dette bør arkiverast både på papir og på annan sikker måte.

Lokallaget bør nytta seg av lokale arkiv, som kommune-/byarkiv, for å hysa arkivalia.

§ 11. VEDTEKTSENDRING

Lokallaget vedtek sine vedtekter, som vert gjort kjende for sentralstyret for godkjenning. LOPs mal for normalvedtekter vert lagt til grunn.

Framlegg til vedtektsendringar i lokallaget må vera styret i hende innan 31. desember for å bli handsama på årsmøtet, og vert lagt fram for årsmøtet saman med innstilling frå styret. Vedtektsendring krev 2/3 fleirtal på årsmøtet, som også vedtek når endringa skal tre i kraft

§ 12. OPPLØYSING

Framlegg til oppløysing av lokallaget vert fremja på vanleg måte for vanleg eller ekstraorientært årsmøte. Får framlegget 2/3 fleirtal blant møtelyden, går det til neste årsmøte, som endeleg kan vedta oppløysing med 2/3 fleirtal Eiga og lagets arkiv skal sendast LOP sentralt.

Går lokallaget i oppløysing p.g.a. vanskar med å halda fram verksemda, er siste leiar, nestleiar eller styremedlem, samla og kvar for seg, ansvarlege for at arkiv og eiga vert overførde til LOP sentralt eller arkivert etter avtale med LOP sentralt.

Medlemer som ynskjer å halda fram som medlemer i LOP, melder frå til LOP-sekretariatet.

§ 13. UTMELDING

Framlegg om at lokallaget skal meldast ut frå LOP, vert fremja for vanleg eller ekstraordinært årsmøte på vanleg måte. Om årsmøtet vedtek det med 2/3 fleirtal, går framlegget til neste årsmøte, som gjer endeleg vedtak om utmelding med 2/3 fleirtal. Til dess held lokallaget fram sitt vanlege arbeid innan LOP.

Medlemer i lokallaget som ynskjer å bli verande i LOP, må melda frå til LOP-sekretariatet innan årsskiftet.Held lokallaget fram sitt arbeid på sjølvstendig grunnlag, utan direkte overgang til anna forbund eller landslag, skal det behalda sine aktiva. Medlemsregister og eventuelle lån, tilskot og anna som LOP har stilt til disposisjon, skal sendast attende til LOP når utmeldinga vert effektiv.

Om lokallaget grunngjev si utmelding med direkte overgang til anna forbund eller landslag, skal det overføra til LOP ein part av sine aktiva som tilsvarar den prosentvise delen av medlemene som var mot utmeldinga ved å røysta nei eller blankt ved uravrøystinga. Medlemsregister og alt LOP har stilt til rådvelde for lokallaget, skal attende til LOP.