Sentrale vedtekter

Med endringer vedtatt på landsmøtet i Trondheim 2017, samt med endring vedtatt på digitalt landsmøte i 2021. 

§ 1. FORMÅL

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) har til formål å samle medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger til arbeid for felles interesser. LOP er partipolitisk- og livsynsmessig uavhengig og samarbeider med andre organisasjoner for pensjonister direkte og gjennom avtaler.

 

LOP skal

 • sikre og videreutvikle offentlige pensjonisters vilkår og rettigheter,
 • ivareta deres interesser som gruppe og enkeltindivider,
 • stimulere til et aktivt miljø for offentlige pensjonister lokalt og regionalt,
 • informere utad om offentlige tjenestepensjonisters situasjon i sin alminnelighet.
 • påvirke til gode helse- og omsorgstilbud for eldre.

 

§ 2. LAGETS ORGANER

 • Landsmøte
 • Kontrollkomité
 • Sentralstyre
 • Lokallag

 

§ 3. MEDLEMSKAP

 • Alle som har pensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger kan være medlemmer av LOP.
 • Ektefeller/samboere til de nevnte som også er pensjonister kan også bli medlemmer, og deres rett til medlemskap fortsetter selv om ektefelle/samboer faller fra.
 • Alle medlemmer i LOP har automatisk rett til medlemskap i lokale lag på lokallagets vilkår. Medlemmer kan også være tilknyttet LOP direkte.

 

§ 4. LOKALLAG

LOP bygger på lokale lag som samler pensjonister med rett til offentlig tjenestepensjon innen et geografisk område eller etatvis på grunnlag av tidligere tjenestested. Et lokallag må ha minst 20 medlemmer for å oppnå rett til representasjon på landsmøtet.  

Det enkelte lokallag fastsetter sine vedtekter som oversendes sentralstyret for godkjenning. LOPs mal for normalvedtekter for lokallag legges til grunn

 

§ 5. LANDSMØTET

LANDSMØTET er LOPs øverste myndighet. Det kommer sammen hvert tredje år innen utgangen av juni måned og er sammensatt slik:

 • En representant fra hvert lokallag med 20 -199 medlemmer, to representanter fra hvert lokallag med 200 - 399 medlemmer, tre representanter fra hvert lokallag med 400 - 599 medlemmer og fire representanter fra hvert lokallag med 600 medlemmer eller flere. Lokallagets medlemstall regnes etter antall medlemmer i LOPs sentrale medlemsregister pr. 31. desember forut for landsmøteåret og som det er betalt kontingent for inkludert medlemmer av NSF. Alle de valgte representantene har tale-, forslags- og stemmerett.
 • Sentralstyrets medlemmer har fulle rettigheter, bortsett fra stemmerett ved godkjenning av årsmelding og regnskap, justering av budsjett og kontrollkomiteens rapport.
 • Redaktøren av LOPs medlemsblad "Vi i LOP", og nettredaktør har talerett i saker som gjelder "Vi i LOP" og informasjonsarbeid.

Landsmøtet blir innkalt senest seks uker før fastsatt dato for landsmøtet med frist for innsending av navn på representanter fra lokallagene senest åtte uker før møtedato. Sakliste og sakspapirer følger innkallingen. Sakspapirene kan om nødvendig ettersendes innen to uker før møtedato.

 

Landsmøtet skal behandle:

1.   Innkalling og saksliste.

2.   Lokallagsrepresentantenes fullmakter.

3.   Årsmeldinger fra sentralstyret for tre kalenderår per 1. januar i landsmøteåret.

4.   Reviderte regnskaper for tre kalenderår per 1. januar i landsmøteåret.

5.   Orientering om aktivitet og økonomi fra årsskiftet og frem til landsmøtet.

6.   Kontrollkomiteens rapport.

7.   Forslag fra lokallag innsendt innen fastsatt frist.

8.   Eventuelle vedtektsendringer

9.   Kontingent for kommende tre kalenderår.

10.Budsjett for tre kommende kalenderår, samt justering av budsjett for landsmøteåret.

11.Program og retningslinjer for LOPs arbeid i kommende landsmøteperiode.

12. Valg

Landsmøtet avgjør alle saker ved alminnelig flertall der annet ikke er bestemt.

 

Landsmøtet velger:

Etter forslag fra sentralstyret:

1.   To møteledere.

2.   To referenter fra arrangerende lokallag.

3.   To delegater til å underskrive protokollen.

4.   En representant fra arrangerende lokallag som stemmetellingsleder.

5.   Tre landsmøterepresentanter som redaksjonsnemnd for landsmøtet.

6.   Tre medlemmer og tre varamedlemmer til valgkomité for neste landsmøte.

 

Etter forslag fra valgkomiteen:

1.   Sentralstyrets leder for en treårsperiode ved eget valg.

2.   Sentralstyrets nestleder for en treårsperiode ved eget valg.

3.   Fem medlemmer til sentralstyret for tre år ved felles valg.

4.   Tre varamedlemmer til sentralstyret for tre år ved felles valg

5.   Kontrollkomiteens leder ved eget valg.

6.   To medlemmer av kontrollkomiteen.

7.   Ett varamedlem av kontrollkomiteen.

8.   Registrert revisor.

Alle valg foregår i samsvar med valgreglement

 

§ 6. SENTRALSTYRET

Sentralstyret er LOPs øverste ansvarlige myndighet i perioden mellom landsmøtene.

Det består av sju medlemmer, fortrinnsvis minst 40 % av hvert kjønn.

 

 1. Sentralstyret skal lede LOP i samsvar med § 1 og legge til rette for den daglige drift og ansetter daglig leder.
 2. Sentralstyret skal følge opp vedtak fra siste landsmøte, og har hovedansvar for å legge til rette for neste landsmøte og saksforberedelse til dette.
 3. Sentralstyret kommer sammen etter behov og er vedtaksført når minst fire av sentralstyrets medlemmer/varamedlemmer er til stede.
 4. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
 5. Sentralstyret fordeler særskilte ansvarsoppgaver seg i mellom.
 6. Sentralstyret oppnevner et arbeidsutvalg som kan tre inn i spesielle situasjoner. Alle avgjørelser må legges frem på etterfølgende sentralstyremøte.
 7. Sentralstyret har ansvar for lagets arkiv.
 8. Varamedlem kan møte i sentralstyret med talerett.
 9. Redaktør av LOPs medlemsblad og nettredaktør møter i sentralstyret med talerett når hun/han eller sentralstyret finner det nødvendig.
 10. Alle varamedlemmene skal ha innkalling med sakspapirer og protokoll fra styremøtene
 11. Sentralstyret vedtar tid og sted for landsmøtet – etter økonomiske og praktiske vurderinger
 12. Dersom sentralstyrets leder utgår fra styret i valgperioden, trer nestleder automatisk inn som fungerende leder til og med neste landsmøte.

Ny nestleder velges av og blant styrets medlemmer.

Dersom både styreleder og nestleder utgår fra sentralstyret i valgperioden, velges ny fungerende styreleder og nestleder av og blant styrets medlemmer og med funksjonstid til og med neste landsmøte.

 

§ 7. KONTROLLKOMITE

 • Landsmøtet velger en kontrollkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem. De som velges kan ikke selv inneha andre verv på landsplan.
 • Kontrollkomiteen holder sentralstyret orientert, men uttaler seg formelt overfor landsmøtet om sentralstyrets oppfølging av landsmøtevedtak og praktisering av vedtektsbestemmelsene.
 • Kontrollkomiteen har eget arbeidsreglement.

 

 § 8. SEKRETARIAT

Den daglige ledelse foregår ved et sekretariat. Sentralstyret bestemmer hvilke arbeidsoppgaver som legges til sekretariatet.

Sekretariatet ledes av daglig leder.

 

§ 9. REGIONALE RÅD

Lokale lag kan velge å samarbeide regionalt innen et fylke eller en del av et fylke, eller på tvers av fylkesgrenser.

 

§ 10. REGNSKAP

Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskapet revideres av den valgte revisor innen utgangen av februar. Revidert regnskap legges frem for sentralstyret til foreløpig godkjenning og for landsmøtet til endelig godkjenning.

Landsmøtet blir orientert om lagets økonomi fra 1. januar og fremover i landsmøteåret i form av et ikke revidert regnskap.

Landsmøtet vedtar budsjett for tre kommende kalenderår, og det har rett til å justere tidligere vedtatte budsjett for landsmøteåret.

 

§ 11. SUSPENSJON/EKSKLUSJON

Sentralstyret kan suspendere alternativt ekskludere et medlem som handler i strid med organisasjonens vedtekter, interesser eller vedtak som er fattet eller på annen måte opptrer slik at det er til skade for organisasjonen. Før vedtak om suspensjon eller eksklusjon fattes, skal medlemmet få anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig forklaring i samsvar med eget ønske. Vedtak om suspensjon eller eksklusjon krever 2/3 flertall blant sentralstyrets medlemmer. Suspensjonen gjelder for den tid sentralstyret vedtar. Vedtak om suspensjon eller eksklusjon kan ankes inn for et utvalg på tre personer, der hver av partene oppnevner en person og partene i fellesskap oppnevner utvalgets leder.

Den suspenderte eller ekskluderte må i så fall fremme skriftlig anke innen to måneder etter at vedkommende har

mottatt vedtak om suspensjon eller eksklusjon. Suspensjonen innebærer også at man er suspendert fra alle tillitsverv i suspensjonsperioden.

Den ekskluderte kan søke sentralstyret om å bli medlem igjen.

 

§ 12. INFORMASJON

LOP har opprettet en egen nettside for kontakt og informasjon til medlemmene. Nettsiden holdes à jour av nettredaktør.

LOPs medlemsblad er "Vi i LOP". Bladet kommer ut inntil seks ganger i året og sendes til alle medlemmer, LOPs samarbeidspartnere og til andre institusjoner og organisasjoner som LOP finner det formålstjenlig å holde orientert om sin virksomhet.

 

§ 13. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte må holdes dersom flertallet i sentralstyret eller minst 10 lokallag krever dette. Det kalles inn med minimum to måneders varsel, og grunnlaget for innkallingen og sentralstyrets innstilling i saken(-e) skal følge med innkallingen. Det ekstraordinære landsmøtet skal bare behandle saken(-e) som ligger til grunn for innkallingen. For øvrig følges prosedyrer for landsmøtet.

 

§ 14. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endring i vedtektene må være innsendt innen

1. mars i landsmøteåret, og det legges frem for landsmøtet sammen med innstilling fra sentralstyret. Vedtak om

vedtektsendring krever 2/3 flertall, av de avgitte stemmer, på landsmøtet. Landsmøtet vedtar også, med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, når endringen skal tre i kraft.

 

§ 15. OPPLØSNING

Forslag til oppløsning må foreligge fra lokallag eller fra sentralstyret innen 1. mars i landsmøteåret. Dersom 4/5 av de avgitte stemmer går inn for oppløsning, er saken endelig avgjort. Dersom landsmøtet vedtar oppløsningen med 2/3 flertall, av de avgitte stemmer, går saken til neste landsmøte som, med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, fatter endelig vedtak. Landsmøtet gjør formelt vedtak om oppløsning, disponering av LOPs midler og deponering av LOPs arkiv.

Dokumenter