AFP – Førtidspensjon eller tilleggspensjon?

26. mars 2014

På oppdrag fra fagforeningsnettverket «Forsvar offentlig pensjon» har Stein Stugu og Paul Bjerke fra De Facto skrevet heftet «AFP - Førtids- eller tilleggspensjon.» Hovedfunnene ble lagt fram på en pensjonskonferanse i Oslo i februar.

  Offentlig tjenestepensjon og avtalefestet pensjon i offentlig sektor har en fordelingsprofil som tar vesentlig hensyn til ansatte med kort opptjeningstid, mye deltid og/eller lav lønn. Retten til førtidspensjon er en av de viktigste rettighetene fagbevegelsen har fått på plass. Heftet tar for seg offentlig sektors AFP-ordning og stiller spørsmål ved hvem som kan tape hvis AFP-ordningen endres og hvem som har tapt slik AFP-ordningen i privat sektor har blitt.

  I heftet kan vi lese: «Slik pensjonsreformen er blitt, er det lite tvil om at vinnerne er de som har god helse, jobb de trives i og helse til arbeid langt opp i åra. Taperne er alle med kort opptjening, lav lønn og med yrker der det er en illusjon å tro at flere enn et lite mindretall kan arbeide særlig lenger enn til 62 år.»

  Paul Bjerke trekker opp et skremmende scenario, skriver nettstedet Fri Fagbevegelse , der sliterne i privat sektor, de AFP-ordningen egentlig var ment for, i dag ikke får lov å slutte ved fylte 62 år, må stå i arbeid lenger og likevel får minstepermisjon når de går av. - Skal du få AFP i privat sektor, må du ha jobbet i en bedrift med tariffavtale i en viss tid. Ikke alle kan det fordi de er for gamle. Den gjennomgående tanken er at hvis du får en dårlig pensjon, er det din egen skyld, sier han.

  HER KAN DU BESTILLE HEFTET
20-02-14HefteKorrigert.png
@