Aldersdiskriminering i arbeidslivet og ellers?

27. november 2013

Den 5. november ble diskriminering av eldre i arbeidslivet tema i radioprogrammet Ekko på NRK 2. Per Kristian Haugen fra Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse deltok i programmet.

Haugen viste til erfaringene gjennom den unike langtidsundersøkelsen utført av Sol Seim. Seims forskning viser at alderdommens endringer når det gjelder bl.a. intellektuell kapasitet kan flyttes 20-30 år lenger fram i livsløpet enn tidligere antatt. Parallelt med dette har Statens seniorråd hatt sitt novembermøte der de bestemte at det skal sende et brev til regjeringen der det argumenteres for behovet for et utvidet lovvern mot aldersdiskriminering. Bakgrunnen er blant annet at den nye regjeringen ønsker en felles diskrimineringslov.

Alder er i dag vernet i arbeidsmiljøloven på lik linje med andre diskrimineringsgrunnlag som for eksempel kjønn og rase. Utenfor arbeidslivet har derimot alder ikke samme diskrimineringsvern som øvrige diskrimineringsgrunnlag. Eldres vern mot usaklig forskjellsbehandling er kun hjemlet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og kravene til saklighet i offentlig sektor. Statens seniorråd ønsker at alder skal ha samme diskrimineringsvern som øvrige diskrimineringsgrunnlag også utenfor arbeidslivet. MER OM DETTE KAN DU LESE HER
Businesskvinne.jpg
@