Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

26. februar 2015

Statens seniorråd har levert høringssvar til NOU 2014, der prioriteringer i helsetjenesten er tema. Statens seniorråd skal ifølge sitt mandat bidra til å endre synet på seniorers plass i arbeids- og samfunnsliv, følge utviklingen på senior- og eldreområdet og bekjempe aldersdiskriminering. Uttalelsen er utarbeidet på denne bakgrunnen og slik rådet har tolket Prioriteringsutvalgets utsagn og konklusjoner.

Rådet skriver i sin innledning at de er av den oppfatning at bruk av alder som prioriteringsgrunnlag, slik det fremkom i Lønning II-utvalget, har hatt bred aksept i befolkningen, blant helsepersonell og ikke minst blant de eldre selv. Alder ble her oppfattet som relevant, i den grad det har betydning for behandlingens risiko eller effekt, og når det gjaldt livsforlengende behandling av alvorlig syke.

Rådet påpeker at utvalget nå har valgt å lage et helt nytt sett av prioriteringskriterier, og at det er overraskende at utredningen i så liten grad diskuterer hvorvidt disse kriteriene er i samsvar med de grunnleggende verdier vi bygger vårt samfunn på. Slik Rådet oppfatter de foreslåtte kriterier, vil et ungt menneske ha høyere prioritet og være mer verdt enn et eldre menneske.

Rådet sier også at de savner en etisk betraktning om betydningen av og følgene ved å gradere menneskeliv ut fra alder, og mener at en slik forskjellsbehandling strider mot nedfelte likhetsprinsipper i vårt lovverk.

LES HELE SVARET HER: Høringssvar NOU 201412 A pent og rettferdig-prioriteringer i helsetjenesten

bigstock-Happy-senior-citizen-giving-a-56442680-1.jpg