Åpning av LOPs landsmøte

13. juni 2014

Marita Moltu, kommunalråd i Bergen kommune, åpnet landsmøtet. Hun steppet inn som vikar for ordfører Trude Drevland som måtte melde forfall grunnet den kritiske situasjonen som har oppstått rundt uenighet om ny bybane i Bergen.

Moltu understreket viktigheten av organisasjoner som tenker på tiden etter at man har blitt pensjonist. Spesielt i etterkant av at det er innført en ny pensjonsreform som vi ikke enda vet rekkevidden av er det svært viktig av organisasjoner som LOP er aktive understreket Moltu. Hun refererte også til en nylig utgitt rapport som viser at offentlige ansatte er de som står lengst i arbeid. Derfor er det all grunn til å tro at LOP er full av personer med stor virketrang og gjennomslagskraft. Gratulasjoner i anledning LOPs 75-års jubileum ble overbragt fra Bergen kommune.

 

   Det kunstnerlige innslaget ved landsmøteåpningen stod Bergen Seniorkor for med flott sang.

 

Ingjerd Hovdenak fra UNIO kom med gratulasjoner. Hovdenak påpekte at det er mange svakheter ved samhandlingsreformen, særlig forbundet med underbemanning i helse- og omsorgstjenesten. Hun påpekte også at det er viktig og ønskelig at LOP får en selvstendig forhandlingsrett i forbindelse med statsbudsjetter. LOP og UNIO er enige om mange ting, og uenige om noen, men har alltid hatt et godt samarbeid. Hovdenak takket LOP og leder Kjell Helland for et svært godt samarbeid og overbragte gratulasjoner med 75 år.

 

 

 Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Arbeids- og sosialdepartementet innledet med å beklage at Statsråd Robert Eriksson ikke kunne komme. Han var blitt innkalt til Stortinget denne dagen og da er det ikke noe annet valg enn å sende sin statssekretær i stedet.

Sættem begynte sitt innlegg med å påpeke at Norge og andre økonomier rundt oss i Norden og Nord-Europa er land som, til tross på alle svakheter, har trygge økonomier og gode velferdsordninger. Lengre ut i Europa er situasjonen skremmende. Økonomier er i store vanskeligheter, de har skremmende høy arbeidsledighet, ungdomsledighet på opptil 50 prosent og velferdsgoder som kuttes.

Den nordiske modellen er i mange øynes preget av velferdsstaten, og partiene sloss om å ta æren for denne. Selv om mange er kritiske til pensjonsreformen viser den en vilje fra partene i arbeidslivet og myndigheter til å ta ansvar for framtiden. Samtidig er det viktig å ha med seg at oljealderen i Norge ikke kommer til å vare evig. Oljesektoren genererer en mengde arbeidsplasser, samtidig som vi også har hatt valutakurser og importpriser som bare har gått i Norges favør. Dette har gitt oss svært gunstige vilkår for den norske økonomien. For politikerne er det et ansvar å ta kloke valg som trygger framtiden også uten olje.

  De som står utenfor Norsk arbeidsliv er preget av mye deltid, men også svært stor kvinnedeltakelse. Vi har 780.000 alderspensjonister i Norge, men også over 600 000 i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet og som mottar ytelser fra NAV. Mange av disse ønsker seg inn i en jobb, men kommer ikke over terskelen. Her må nye tiltak prøves, vi må ta grep for at mange flere av disse kan komme inn i arbeid.

  Framtidens arbeidsliv Eldrebølgen er det mange som snakker om. Om noen få år er det 3 yrkesaktive pr. pensjonist, det er en mindre enn for få år siden. En ting er at velferd og pensjoner skal ivaretas, en annen er at mange flere eldre vil kreve flere hender. Da kan vi ikke se på at menneskelige ressurser sløses vekk, men må legge til rette for at flest mulig er med og deltar i arbeidslivet.

  Ny regler Debatten de siste dagene om arbeidslivet, arbeidsmiljøloven, overtid m.m har gått i de fleste medier. Den store rammen ligger fast fra regjeringen; på årlig basis skal det ikke være mulig ha mer overtid enn nå, men fordelingen av overtid innenfor dager/uker er foreslått å kunne variere mer enn nå. Det er ikke fasiten som nå er lagt fram, men et høringsutkast, og innspillene fra partenen i arbeidslivet skal høres.

Midlertidig ansatte er heller ikke fasiten, men skal være en mulighet for de som ikke har fått noen jobberfaring. Forslaget er at de som kommer inn i arbeidslivet på den måten skal tilbys en fast jobb etter en bestemt tid. En arbeidsgiver skal ikke kunne fortsette og fortsette med midlertidig ansettelse, det skal være en tidsbegrenset periode for at arbeidstaker kan få vise hva vedkommende kan, med fast ansettelse som mål.

  Ny uføretrygd Fra januar -15 vil det komme en ny uføretrygdordning. Her skal man kunne prøve seg inn i arbeidslivet med en prosentandel som passer den enkelte. Dette er for å kunne utnytte restarbeidsevnen til den som har uføretrygd til beste for samfunnet og for individet.

Mange er uenige i regjeringens standpunkter, men vi har alle et felles mål om et best mulig arbeidsliv der flest mulig deltar.

  Flere eldre står i arbeid Det viser seg nå at det er mange som ønsker å stå lengre i jobb enn de strengt tatt må. Det er også problematisk at det nå for mange offentlige ansatte ikke lønner seg å arbeide utover 62 år. Dette er et problem som må sees på. Særaldergrenser er også en debatt som må tas. Den henger tett sammen med offentlig tjenestepensjon og må tas i den sammenhengen.

  Områder som LOP er opptatt av Denne regjeringen vil omgjøre den tidligere regjeringens fjerning av fradraget for store sykdomsutgifter. Det er ikke klart hvordan det nye særfradraget vil se ut, men det vil bli gjeninnført.

For tannhelse mener denne regjeringen at tiltakene må settes for de eldre der det virkelig trengs, i stedet for å smøre tynt utover alle pensjonister, der de fleste er i stand til å ivareta sine behov.

Forskjellsbehandlingen for gifte og samboende pensjonister skal bort, det er et løfte regjeringen har gitt, og det er noe man tar sikte på å gjøre i denne regjeringsperioden.

  En svært god nyhet til slutt! Statssekretæren hadde med seg en god nyhet til LOP: Fra neste års statsbudsjett-drøftelser skal LOP representeres med full drøftingsrett. Dette er en ny linje fra departementet, nå er det ikke lengre kun Pensjonistforbundet som har slik drøftingsrett men flere organisasjoner som tilfredsstiller en del krav, deriblant LOP.

2014-06-13-13.16.04.jpg