Bo trygt hjemme reformen er lagt fram

Sist fredag la regjeringen fram stortingsmeldingen «Fellesskap og meistring – bu trygt heime». Dette er en ny reform som blant annet skal bidra til at eldre kan bo i egne hjem lengre enn det som er tilfelle i dag.

«Alle eldre i Norge skal ha en trygg og god alderdom. Vi kommer til å få en kraftig vekst i antall eldre. Denne eldrereformen strekker seg fra hverdagslivet og lokalsamfunnet via boliger og hjemmetjenester til samhandling med sykehusene. Hele samfunnet må bli mer aldersvennlig. Flere eldre skal kunne leve aktive liv lenger og oppleve trygghet i eget hjem, og så skal de som ikke kan bo hjemme, også ha trygge, gode og verdige liv». Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i anledning lanseringen av reformen.

De tre viktigste tiltakene i reformen er:

  • Program for et aldersvennlig Norge, som skal skape flere sosiale møteplasser, aldersvennlig transport, aldersvennlig frivillighet og planlegging for en bedre alderdom.
  • Eldreboligprogrammet, som skal bidra til både tilpasninger i eldres hjem slik at de kan bo hjemme lenger og til bygging av omsorgsboliger, trygghetsboliger og sykehjemsplasser.
  • Den nye hjemmetjenesten, som skal bidra til at eldre får møte få og faste medarbeidere, bedre grunnbemanning og færre vikarer.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol påpekte ved lanseringen av reformen at Norge for første gang har to pensjonistgenerasjoner samtidig, 70-åringene og 90-åringene. Dette legger et sterkt press på kommune-Norge som i 2035 vil trenge 70.000 flere årsverk enn i dag til de ulike tjenestene. Det vi står overfor er en varig samfunnsendring påpekte Kjerkol, som også sa at hjemmetjenesten må jobbe mer forebyggende og helsefremmende, og at man på den måten kan utløse de ressursene som ligger hos brukeren selv, hos familien og det sosiale nettverket.

Bak disse fine ordene blir spørsmålet om det i realiteten legges opp til en forskyvning fra et offentlig tjenestetilbud til mer ansvar på den enkelte og på de pårørende?

Den nye stortingsmeldingen inneholder lite om hvordan reformen skal finansieres, annet enn at det hovedsakelig skal være en del av de årlige rammetilskuddene til kommunene. Meldingen skal opp i Stortinget til høsten, og opposisjonspartiene har så langt vært svært kritiske til denne meldingen. Blant annet utrykte Bård Hoksrud fra FrP en skuffelse over at eldrereformen ikke inneholder noen mål om å bygge flere sykehjemsplasser.

Businesskvinne1.jpg
@