Boliger tilpasset en aldrende befolkning

På fredag la regjeringen fram sin nye Stortingsmelding om boligpolitikk «Bustadmeldinga — Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet». Et av tiltakene i denne meldingen handler om hvordan samfunnet kan legge til rette for at det bygges flere aldersvennlige boliger.

I anledning fremleggelsen av denne meldingen oppsummerer Kommunal- og distriktsdepartementet hovedutfordringene i dagens boligmarked slik:

 • Mange kommer seg ikke inn på boligmarkedet i pressområdene fordi prisene er for høye.

 • Det er ikke  lønnsomt å bygge hus i distriktene, derfor får mange avslag på søknad om lån til dette.

 • Leiemarkedet er presset og har fått for lite oppmerksomhet.
   

Boligmeldingen inneholder fire innsatsområder, og ett av disse handler om aldersvennlige boliger. I Stortingsmeldingen som du kan lese HER varsler regjeringen at den vil iverksette Eldreboligprogrammet. Dette programmet er også en del av Bo trygt hjemme reformen, og er oppsummert slik: «Eldreboligprogrammet, som skal bidra til både tilpasninger i eldres hjem slik at de kan bo hjemme lenger og til bygging av omsorgsboliger, trygghetsboliger og sykehjemsplasser.» Det er Husbanken som skal ha det overordnede ansvaret for dette programmet, og programmet skal omfatte både enkeltpersoner, byggenæringen og kommunene.
 

I en pressemelding sier regjeringen at den nye Stortingsmeldingen er konsentrert rundt fire hovedområder:

 1. Flere skal få anledning til å eie egen bolig

 2. Leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart

 3. Ivareta de boligene vi har, og bygge de vi trenger

 4. Forsterke innsatsen for dem som ikke selv klarer å skaffe seg og beholde egen bolig
   

Under punkt tre om å ta vare på boligene vi har, og bygge de vi trenger, finner vi også tiltakene som knytter seg til en aldrende befolkning: "Ein aldersvenleg bustadpolitikk kan leggje til rette for at kvar enkelt gjer gode bustadval for alderdomen, og til at bustadmassen er tilpassa demografiske behov. Særleg i område der det blir bygd få nye bustader, og der det bur mange eldre, vil det ikkje alltid vere mogleg å flytte til ein nyare og meir aldersvenleg bustad. Da vil tilpassing av bustaden kunne vere viktig for at eldre kan bu lenger heime og vere meir sjølvhjelpte".

bigstock-Vector-illustration-of-a-city--25535240.jpg
@