Brev til de politiske partiene på Stortinget

LOP sendte i går brev til de politiske partiene og til Finanskomiteen på Stortinget med kopi til Arbeids - og sosialdepartementet. Vi viser der til nyhetsbildet de siste dagene og forslaget fra FrP, SV og Pensjonistforbundet om endringer i pensjonsregimet. Vi har anført merknader til forslaget og viser til at deler av forslaget er bra, men at noe er svært betenkelig.

Her kan du lese her brevet som er sendt:
 

Pensjonsforlik

Det er fremmet forslag til Stortinget om å øke pensjonen. Forslaget er fremmet av FrP og SV. Pensjonistforbundet har stilt seg bak. Det ser ut til at Ap og Sp henger seg på, og da blir det flertall for forslaget.

For ordens skyld opplyses det at Landsforbundet for offentlige pensjonister(LOP) er en av fire pensjonistorganisasjoner som sammen med Senior Norge, Forsvarets seniorforbund og Pensjonistforbundet har drøftingsrett i trygdeoppgjøret og til statsbudsjettet. LOP er landets eldste og nest største pensjonistorganisasjon.

Forslaget om at pensjonene skal øke med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst og med tilbakevirkende kraft for 2020 er virkelig en god nyhet. Dette er oppmuntrende og et løft for pensjonistene som har hatt en svekket kjøpekraft over flere år. 

Riktignok har LOP´s primære krav i flere år vært både under drøftingene til trygdeoppgjøret og statsbudsjettet vært at økingen i pensjonene skal følge lønnsveksten til de yrkesaktive. Men det subsidiære kravet har vært at pensjonene som et minimum skal øke med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Så LOP er tilfreds med denne utviklingen.

Forslaget om gradvis å øke minstepensjonene til EU´s fattigdomsgrense er også svært bra. Det er meningsløst og unødvendig at så mange mennesker som minstepensjonistene utgjør, skal leve av et utkomme som pr definisjon fører til fattigdom. Det er bra at dette kan gjøres noe med.

Hvorfor beløpet som skal tilfalle minstepensjonistene beregnes som differensen mellom lønnsvekst og gjennomsnittet av lønns-og prisvekst, er ikke helt enkelt å forstå og virker noe merkelig. Det viktigste må være at det blir lagt en opptrappingsplan, og at de beløpene det vil koste å heve minstepensjonene bevilges direkte over statsbudsjettet. En slik sak må være av interesse både under drøftingene om statsbudsjettet og på møter som skissert under pkt 6 i forslaget fra FrP, SV og Pensjonistforbundet.

LOP kan heller ikke se hensikten med å innføre et forhandlingsregime for en slik pott. I tillegg er det foreslått forhandlinger som kun en av fire pensjonistorganisasjoner skal være delaktig i. Dette er brudd på alle nåværende prosedyrer og er uakseptabelt.

LOP har hver eneste år siden 2016 krevd at trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold skal behandles i vårsesjonen. LOP forutsetter at dette betyr reell behandling av trygdeoppgjøret i stortinget.

Det er spesielt gledelig at FrP står bak dette forslaget fordi de hadde ministeren da dette ble forandret, og flyttet til behandlingen av ordinært statsbudsjett.

Det er fint at pensjonistorganisasjon(er) blir representert i TBU. Men hvordan dette utformes, mener vi at må diskuteres med pensjonistorganisasjonene i fellesskap.

Kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen er et godt og nyttig forslag.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Torild Ofstad                                                                                     Wenche Sandlie

sentralstyreleder                                                                              daglig leder

Stortinget_bilde WikiCommons.lite.jpg
@