Dårlig nytt for off.pensjonister?

28. mars 2010

Regjeringen foreslår at offentlig ansattes pensjoner skal levealdersjusteres og få ny årlig regulering slik som i privat sektor, uttaler arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding i forbindelse med at Ot.prp. 107L (2009-2010) er lagt ut på departementets nettside. Disse og de andre endringsforslagene har bakgrunn i avtalen i tariffoppgjøret i 2009. Elen Lein, leder i LOPs pensjonsutvalg, sier at proposisjonen skal behandles i utvalget. Hun oppfordrer medlemmene til å sette seg inn i forslagene. Hele pressemeldingen fra departementet kan leses på Les mer under. Lovforslag om pensjon for offentlig ansatte Regjeringen fremmer i dag (25.03.2010) et lovforslag som følger opp avtalen som partene i offentlig sektor inngikk i tariffoppgjøret 2009. - Vi holder fast ved at også offentlig ansattes pensjoner skal levealdersjusteres og få ny årlig regulering, slik somi privat sektor. Men vi har funnet å kunne imøtekommer innvendinger fra arbeidstakerorganisasjone når det gjelder særaldersgrense- og AFP-pensjonister, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Bakgrunnen for lovforslaget er avtalen partene i offentlig sektor inngikk i tariffoppgjøret 2009. Avtalen går ut på at dagens regler for offentlig tjenestepensjon og AFP skal videreføres, men med nødvendige tilpasninger til ny alderspensjon i folketrygden. Det vil si at AFP i offentlig sektor fortsatt skal væren en tidligpensjonsordning mellom 62 og 67 år, og at tjenestepensjonen kan tas ut fra 67 år, som i dag.

Etter høringsrunden og en dialog med arbeidstakerorganisasjonene har regjeringen foretatt visse endringer i det opprinnelige forslaget, først og fremst ved at pensjonsgrunnlaget for særaldersgrense- og AFP-pensjonister ved 67 år oppreguleres med lønnsveksten og ikke med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. For denne gruppen blir dermed den samlede pensjon fra 67 år høyere enn det som opprinnelig var foreslått.

Avtalen fra fjorårets lønnsoppgjør innebærer også at dagens avkortingsregler mot arbeidsinntekt videreføres i offentlig sektor, i motsetning til i den nye folketrygden og ny AFP i privat sektor hvor man etter 1. januar 2011 fritt kan kombinere arbeid og pensjon uten at det fører til avkorting av pensjonen.

Det  følger av avtalen fra fjorårets lønnsoppgjør at det skal være en individuell garanti som sikrer at alle som er født i 1958 og tidligere, får 66 prosent av sluttlønnen, selv om levealdersjusteringen skulle tilsi at pensjonen blir lavere.

Det foreslås videre at løpende offentlig tjenestepensjon og AFP reguleres årlig i tråd med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent, på samme måte som alderspensjonen i folketrygden og AFP i privat sektor.

Lovforslaget gjelder statlig ansatte. I samsvar med statsministerens brev av 4. juni 2009 til Riksmeglingsmannen forutsettes det at hovedtrekkene i endringene blir gjort gjeldende også for offentlig tjenestepensjon i kommunal sektor.