Drøftinger om statsbudsjettet 2015 vedrørende pensjonister

11. desember 2013

Gjennom en samarbeidsavtale med Unio delttok LOP i drøftingsmøte angående statsbudsjettet for 2015 onsdag denne uken. Her kan du lese hvilke krav LOP fremsatte. Krav til statsbudsjettet for 2015.   Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) fremmer følgende krav i forbindelse med regjeringens behandling av statsbudsjettet for 2015:     1. Den årlige underreguleringen på 0,75 % bør fjernes fordi tapet over pensjonistårene akkumuleres. Over tid gir dette en urimelig forverring av levestandarden til offentlige pensjonister.

2. Trygdeavgiften bør senkes for pensjonister. Økningen fra 3 til 4,7 %, samt den ytterligere økningen på 0,4 % fra 2014, til sammen 5,1 % har og vil gi en skatteøkning til bl.a. offentlige pensjonister som må betegnes som svært uheldig og urettferdig. Alternativt bør satsene og grensene for skattefradraget for pensjonistene øke mer enn det inntektsutviklingen skulle tilsi.

3. Prosentsatsen for minstefradraget og øvre grense bør være den samme for pensjonsinntekt som for lønnsinntekt. Budsjettet for 2014 går motsatt vei.

4. Regjeringen har lovet at :« Avkortningen av pensjon for gifte og samboende pensjonister reduseres. I perioden reduseres avkortningen fra 15 til 10 %. « LOP vil gi ros til regjeringen for at dette forslaget er kommet. Dette har vært en sak LOP ved ulike anledninger har tatt opp. Samtidig vil vi oppfordre regjeringen til at denne reduksjonen gjennomføres umiddelbart. Det er ingen ting som tilsier at man trenger å bruke inntil fire år på en slik avkortning.

5. Særfradraget for store sykdomsutgifter bør gjeninnføres fullt ut i 2015, og ikke avvikles. Omfordelingen med kompenserende tiltak treffer i liten grad de som mister særfradraget. LOP er fornøyd med at regjeringen for 2014 opprettholder nivået og reglene for 2013, men mener at ordningen må gjeninnføres også for nye brukere i 2015 med samme nivå på fradragsrettighetene som det var før en startet opp avviklingen.

6. LOP er glad for at regjeringen i sin samarbeidserklæring med Venstre og Kr.f. slår fast at :« Omsorgen for eldre og pleietrengende må bygges videre ut for å gi alle som trenger det et tilbud med kvalitet og aktivitet. « I den sammenheng vil LOP understreke viktigheten av at kommuneøkonomien styrkes betraktelig slik at denne målsettingen kan nås. Kommunene har ansvaret for eldreomsorgen, viktige deler av helsepleien og en rekke andre tjenester av stor betydning for befolkningen generelt og for pensjonister spesielt. Det er en kjent sak at svært mange kommuner har store problemer med å få pengene til å strekke til. Dermed blir det heller ikke plass til kvalitets – og omfangsvekst for de ulike tjenestenes del. I hvilken grad kommunesektoren får tilstrekkelige midler til å løse sine oppgaver er derfor av stor betydning for LOPs medlemmer.

7. LOP vil for øvrig foreslå at tilskudd til sykehjem nå blir øremerket. Videre bør regjeringen iverksette øremerking av driftsmidler for å nå målet om full sykehjemsdekning slik at kommunene motiveres til å satse på området. Selv om det er mange kommuner som er seg sitt ansvar bevist når det gjelder bruken av de frie midlene og at dette også kommer de eldre til gode, så er det dessverre også slik at mange kommuner bruker disse midlene på en slik måte at de ikke kommer de eldre og sykepleietrengende til gode som forutsatt.Samtidig er det også viktig å understreke at eldre ikke nødvendigvis er det samme som sykehjem. De fleste over 67 år greier seg selv. I den grad det kan være snakk om bistand er det mere spørsmål om omsorgsbolig eller en styrket hjemmebesøksordning som har som siktemål og ivareta livskvaliteten til den enkelte.

8. LOP mener at det bør utvikles en ordning med tilskudd tilfrivillige organisasjoner som etablerer aktivitetssentre foreldre. Slike aktivitetssentre bør oppfattes som forebyggendehelsetiltak.

9. LOP har merket seg regjeringens syn når det gjelder tannhelse. Vi er glade for at de vil videreføre støtten når det gjelder sykehjemsbeboere, og at de også vurderer å utvide tilbudet til andre pasientgrupper som opplever store tannhelseproblemer. Likeledes at man ønsker å innføre bedre skjermingsordninger innen tannhelse for personer med lave inntekter og høye behandlingsutgifter. LOP tolker regjeringens syn dithen at de erkjenner at tennene er en del av kroppen. LOP har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for at man bør kunne dekke tannutgiftene for eldre over 67 år. Vi ser for oss en ordning lik fastlegeordningen i dag. Som en start vil vi derfor foreslå at regjeringen innfører en egenandel for eldre over 67 år på f.eks. 3000 kroner, og at den enkeltes kostnader utover dette beløpet dekkes over folketrygden.

10. LOP har også vært opptatt av at det medfører et tap for offentlig sektor at de som tar ut tjenestepensjon kan jobbe ubegrenset i privat sektor uten å bli trukket i pensjon, mens pensjonen avkortes eller medfører pensjonistlønn ved jobb i offentlig sektor. Regelverket bør justeres for å oppnå at kompetansen til pensjonister fra for eksempel helse – og skolesektoren i større grad kan utnyttes i det offentlige i tida framover.

11. Bør vi få et Eldre/Seniordepartement. Vi opplever i dag at det er mange ulike instanser som arbeider med eldresaker. Dette gjelder både lokalt og sentralt. Det er nok å vise til kommunale/fylkes – kommunale eldreråd, Statens seniorråd som arbeider med utredninger og påvirkning ovenfor de ulike departementer, departementenes ulike offentlige utredninger som berører de eldre osv. Vi vet også at i de kommende ti år vil andelen eldre over 67 år øke betraktelig. Noe som gir grunn til at dette spørsmålet bør utredes.

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)

Kjell Helland
Banner198x250norsk.jpg