«Dugnad for deltakelse» - noe å prøve i flere kommuner?

Det er et ønske fra flere kanter at enda flere eldre kan bidra med sine ressurser inn i frivillig arbeid. For å tenke nytt rundt hvordan man kan legge til rette for dette, har Oslo kommune denne høsten lansert et eget prosjekt: «Dugnad for deltakelse».

Dette prosjektet skal gå over 3 år, og et av formålene er å finne gode metoder for å rekruttere eldre inn i frivillig arbeid og tilhørighet til organisasjoner.

Prosjektet har tre hovedinnsatser:

  • Kartlegging og medvirkning med organisasjonene, tjenester næringsliv og eldre
  • Utvikling og uttesting av pilottiltak i samarbeid med frivillige organisasjoner og tjenester
  • Koordinering og kommunikasjon

Oslo har nå 73 000 pensjonister, og aldri har man hatt så mange pensjonister som er friske og godt utdannet. Det er derfor et mål for prosjektet å få så mange som mulig av disse til å bidra inn i frivillig arbeid. Oslo kommune har etablert et nettverk for organisasjoner, offentlige tjenester og næringsliv som ønsker å samarbeide, dele kunnskap og få informasjon om eldreinnsats i frivilligheten.

Oslo kommune har lagt vekt på at eldre er en viktig kraft for frivilligheten, samtidig er det for mange som ikke deltar. En av de største barrierene mot å gjøre frivillig innsats er å stå utenfor sosiale nettverk som inviterer inn til frivillighet. 

Frivillighet er også god folkehelse. Og frivillighet blir mer og mer en nødvendig kraft til å løse viktige samfunnsoppgaver. I nabolaget, i idretten og i kulturlivet.

Oslo kommune understreker at frivilligheten ikke skal erstatte offentlige tjenester, men utfylle og bidra med andre verdier og kvaliteter i samfunnet.

Prosjektet legger til rette for nye samarbeid og møteplasser der eldre inviteres til livslangt engasjement og økt deltakelse. Kultur idrett og frivillighet tilbyr en stor bredde av fellesskap med plass til alle. Verdien av kontakt mellom generasjoner og eldres ressurser til samfunnsdeltakelse på ulike arenaer prioriterer, skriver Oslo kommune på sine nettsider.

bigstock-Man-driving-a-car-and-showing-37191019.jpg
@