Eldre har størst ulikhet i bruk av helsetjenester

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomgått bruken av helsetjenester blant den norske befolkningen. Rapporten viser at det fortsatt er mye sosial ulikhet innen helse, og forskjellen er størst blant de eldre.

 

De som er over 45 år, og har lav utdanning, har dårligst helse og bruker helsetjenestene mest. I denne gruppen ser man også en sterkere sammenheng mellom bruken av helsetjenester og utdanningsnivå og inntekt. Det er også denne gruppen som i størst grad benytter seg av allmennlegetjenester.

Men for andre helsetjenester, er det høyere utdannings- og inntektsgrupper som er brukerne. Dette gjelder tjenester som legespesialist, fysioterapi og tannlege. Spesielt for tannlegetjenester ser man at gruppen med høyere utdanning og inntekt bruker slike tjenester i langt større grad enn de med lavere inntekt og utdanning. Dette henger sterkt sammen med at disse tjenestene krever egenbetaling, og mange har rett og slett ikke råd til å betale for de tannlegetjenestene de trenger.

Foruten tannlegetjenester sjelden dårlig råd eller problemer med transport som er årsaken til at folk med helsebehov ikke oppsøker de tjenestene de trenger, men enkelte oppgir at de ikke søker helsehjelp fordi det er for lang ventetid for å få time.

For gruppen alderspensjonister i SSBs tall har de fleste videregående utdanning. 70 prosent av alderspensjonistene oppgir at de har god helse, mens 19 prosent sier at de har svekket helse. Tannhelsen for alderspensjonistene er som i befolkningen ellers. 5 prosent sier at de har psykiske plager, sammenliknet med en andel på 10 prosent i befolkningen ellers. Alderspensjonistene er aktive brukere av helsetjenestene, med unntak av psykiatriske helsetjenester.

Hele rapporten finner du på SSBs sider HER.

bigstock--201641014.jpg