Eldre nedprioriteres og diskrimineres

18. mars 2015

Statens seniorråd advarer mot forslag om fremtidige helsetjenester i en pressemelding de har sendt ut. Her skriver de: «Flertallet i Statens seniorråd advarer mot å ta i bruk Prioriteringsutvalget for helsetjenester sine forslag til nye prioriteringskriterier. Slik rådet oppfatter  forslaget  vil de nye kriteriene  medføre en alvorlig aldersdiskriminering.

– Rådet stiller spørsmål ved om Prioriteringsutvalget mener at belønningen for å ha tatt vare på helsen sin best mulig gjennom et langt liv, skal medføre lavere prioritet i helsevesenet når en blir gammel og mer utsatt for sykdom, sier lege og leder for Statens seniorråd, Wenche Frogn Sellæg.

– Å rangere menneskers verdi utfra alder er ikke i tråd med vårt samfunns verdigrunnlag og kan bidra til å endre vår oppfatning av eldre mennesker langt utover det som gjelder deres prioritet i helsevesenet, legger hun til.

De foreslåtte kriterier som er helsegevinst, helsetap og ressurser, medfører at et ungt menneske prioriteres og dermed er mer verd enn et gammelt menneske, alt annet likt. – I helsevesenet gjøres det hver dag prioriteringer som har store konsekvenser for enkeltmennesker og grupper av pasienter. Vi kommer ikke utenom nødvendigheten av å prioritere, men vi mener det er helt avgjørende at dette skjer på et grunnlag som ikke fører til usaklig forskjellsbehandling og bidrar til å skape konflikt mellom generasjoner, sier Frogn Sellæg.

Kriteriet helsegevinst fremhever forventede gjenlevende leveår av god kvalitet. Av dette følger direkte at yngre pasienter vil bli prioritert foran eldre når de har en sykdom av samme alvorlighetsgrad med forventet lik livskvalitet i fremtiden.

Helsetap som regnes ut fra en norm på 80 år forsterker ytterligere nedprioriteringen av de eldre. Slik Statens seniorråd forstår forslaget fra Prioriteringsutvalget, vil en frisk person på 70 år utsettes for forskjellbehandling, både fordi den gjenlevende levetiden er kort, og fordi det forventede helsetap av ikke å få behandling vil ha tilsvarende kort varighet.

Når det gjelder ressurskriteriet, benyttes dette sammen med de to øvrige kriteriene. Økt ressursbruk gir lavere prioritet. Her uttaler utvalget selv i innstillingen at aldersbetingede fysiologiske variasjoner og generell sykelighet ofte kan før til økt ressursbruk hos eldre.»

befbab418ba98e09_400x400ar.jpg
@