Eldreomsorgen under pandemien - europeisk gjennomgang

Norge kommer godt ut av sammenligningen, men det er nå et stort behov for å tilføre ressurser til sykehjemmene. Mange av de ansatte har vært gjennom en periode med et stort arbeidspress og mentale belastninger, sier NOVA-forsker Heidi Gautun ved OsloMet. 

Det nasjonale senteret for ekspertise om langtidsomsorg i Nederland har gjennomført en stor kartlegging av eldreomsorgen under pandemien. Her skiller Norge og Danmark seg ut blant de europeiske landene. Begge landene har hatt få dødsfall - både i befolkningen som helhet og i institusjonene for eldre.  

Norge skiller seg også ut ved at vi i stor grad har overført oppgaver fra spesialisthelsetjenesten og sykehusene til kommunenes helse- og omsorgstjenester. Man har sett at sykehjemmene har avlastet sykehusene under pandemien. Selv om det er store forskjeller i bemanning, kompetanse og utstyr mellom norske kommuner og sykehjem, har norske sykehjem stort sett hatt bedre forutsetninger og muligheter for å gjennomføre smitteverntiltak, teste, isolere og behandle koronapasienter sammenlignet med mange andre land. Hvis man for eksempel ser på vårt naboland Sverige, forklares ikke de høye dødstallene i eldreinstitusjonene med høyt smittetrykk i samfunnet for øvrig, men derimot med at det generelt er svært lav kompetanse og dårlig kvalitet i den svenske eldreomsorgen.


Negative konsekvenser av besøksforbudet
Alle de europeiske landene, med unntak av Storbritannia, innførte etter noen uker eller måneder et nasjonalt besøksforbud på landenes eldreinstitusjoner. Beboere og pårørende har opplevd store negative konsekvenser av besøksforbudet. Et spørsmål blir dermed om de store konsekvensene som disse besøksforbudene ga, kan forsvares ut fra den positive effekten av å ha hindret smitteutbredelse, sykdom og død.

Du kan lese mer om denne kartleggingen på OsloMet sine sider HER. 

bigstock-Lovely-granddaughter-walking-w-394609562.jpg
@