Eldrepolitikk foran valget

2017 er et nytt valgår og 11. september går vi til valgurnene. I siste nummer av «Vi i LOP» har vi gått gjennom de politiske programmene for ny valgperiode for de partiene som nå er representert på Stortinget. Flere har etterspurt å også få dette på nett, derfor legger vi dette ut som en nettsak også.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at hver fjerde velger nå er over 60 år. Og prosentandelen eldre kommer til å øke mye de neste tiårene. Dermed burde senior- og eldrepolitikk være høyt på den politiske dagorden. Noen av partiene har også pensjonsreger og arbeidslivsvilkår for seniorer med i sine avsnitt for eldrepolitikk, disse er gjengitt her. Andre partier har lagt disse temaene under avsnitt som gjelder for arbeidslivet generelt, disse gjelder ikke eldrepolitikk spesielt, og er derfor ikke gjengitt.

Det har i år kommet til to nye småpartier; Alliansen og Helsepartiet. Andre småpartier som stiller med lister er Rødt, Partiet De Kristne, Liberalistene, Demokratene, Kystpartiet, Tverrpolitisk Folkevalgte, Helsepartiet, Piratpartiet, NKP og Nordting. I tillegg til de partiene som allerede er representert på stortinget stiller også partiene Rødt og De Kristne lister i alle fylker. For resten av småpartiene har de kun lister i ett eller flere fylker. I vår gjennomgang i dette bladet gjengir vi kun programmene til de partiene som er representert på Stortinget i denne perioden.

Senterpartiet vil:

• At all eldreomsorg skal være preget av respekt for brukerne og være formet slik at den hegner om de gamles verdighet.
• Prioritere «åpen omsorg» (tjenester til pleietrengende som bor hjemme).
• Styrke omsorgslønnsordningen.
• Øke støtten hjemmeboende eldre kan få til tilrettelegging av egen bolig.
• Bygge ut flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og andre tilbud rettet mot eldre.
• Bedre tilbudet for personer med demens og deres pårørende.
• Legge til rette for stabil bemanning i hjemmesykepleien, slik at brukerne sjeldnere opplever bytte av pleiepersonale.
• Sikre et dagaktivitetstilbud for alle med behov og stimulere til et mangfold i tilbudet.
• Innføre krav om tilgang til ergo-, fysio- og ernæringskompetanse ved alle sykehjem.
• Rekruttere flere aktivitører, musikkterapeuter og frivillighetskoordinatorer til eldreomsorgen.
• Stille krav om bedre samhandling mellom sykehus og kommune/sykehjem.
• Ha et løft for velferdsteknologi.
• Ha økt tilskudd til møteplasser mellom unge og eldre.
• Styrke omsorgstilbudet ved livet slutt, og bedre tilbudet ompalliativ pleie.


KrF vil:

• sikre at verdighetsgarantien for eldreomsorgen oppfylles i alle kommuner, og at garantienomfatter lovfestet rett til sykehjemsplass ved medisinsk behov.
• at kommuneøkonomien må styrkes slik at kommunene kan ivareta nye oppgaver innen eldreomsorgen og i lys av samhandlingsreformen og verdighetsgarantien.
• at kommunene skal gis faglige og økonomiske midler for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene.
• ha en gjennomgang av refusjonsordningene for fysioterapeuter for å redusere ventetid og gjøre tjenestene lettere tilgjengelige for pasientene.
• opprette etiske komiteer for helse- og omsorgssektoren i kommunene.
• innføre en reform av tannhelsetjenesten basert på offentlig ansvar og styring, refusjon fra folketrygden og begrensing av egenbetalingen.
• styrke rehabiliteringstilbudet for eldre etter sykdom, slik at den enkelte kan få funksjonsevnen tilbake og selv kan klare dagligdagse gjøremål.
• innføre hverdagsrehabilitering som en kommunal tjeneste og lage en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for innføringen av et slikt tilbud i kommunehelsetjenesten.
• øke stimuleringstilskuddet for bygging av sykehjem og omsorgsboliger.
• bygge slik at en kan bruke enhetene enten som sykehjem eller som omsorgsbolig.
• utvide pleiebegrepet i eldreomsorgen og legge til rette for tilbud om musikkterapi, erindringsarbeid og annen sansestimulering, for eksempel sansehager for alle pasienter i sykehjem.
• fjerne aldersgrensen på 67 år for statstilskudd til særlig ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene.
• opprette flere hele legestillinger og større deltidsstillinger for sykehjemmene i kommunene.
• sikre medisinskfaglig utredning av personer med demenssymptomer.
• sikre plass i tilrettelagte boenheter for demenssyke som trenger dette.
• styrke forskning på demenslidelser.
• sikre at det finnes spesialkompetanse innen lindrende behandling i alle kommuner og arbeide for opprettelse og drift av flere lindrende (palliative) enheter.
• bedre ordningen med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjeneste.
• legge til rette for at beboere på alders- og sykehjem skal få gode og jevnlige kulturopplevelser blant annet ved utvidelse av «Den kulturelle spaserstokken».
• at beboere på alders- og sykehjem skal ha mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål (prestetjeneste med mer).
• gi statlig driftstilskudd til organisasjoner, som for eksempel «Livsglede for eldre», for å bidra til at slike aktiviteter tilbys over hele landet.
• legge forholdene til rette for at private, ideelle organisasjoner kan inngå langsiktige partnerskapsavtaler/oppdragsavtaler med kommuner.
• ha økt forskning på aldring, blant annet med å gi økte ressurser til undervisningssykehjemmene.
• styrke forskning og utvikling av velferdsteknologi og styrke det nasjonale senteret som samler, prøver ut og sprer informasjon om hvordan slik teknologi kan brukes på en positiv måte i eldreomsorgen for å skape økt trygghet.
• at eldre på en god og systematisk måte må få informasjon om de rettighetene og mulighetene de har.
• forbedre og utvide ordningen med omsorgslønn.
• at det skal innføres en målsetting om at minst 25 prosent av den samlede virksomheten i omsorgssektoren blir organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025.


Venstre vil:

• la den enkelte ta med seg sine pensjonsrettigheter, uansett om man arbeider i det offentlige, i privat sektor eller i egen bedrift
• øke skattefradrag for individuelle forsikring og pensjonsspareordninger,og gjøre dem likest mulig
• avvikle det statlige bidraget til avtalefestet AFP og gi incentiv er for at folk skal jobbe lengre, og ikke kortere.
• reformere offentlige pensjonsordninger i tråd med pensjonsreformen og endringer i private pensjonsordninger
• bygge flere omsorgsboliger med et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, som gir trygghet og reduserer behovet for institusjonsplass
• legge til rette for at velferdsteknologi tas i bruk både i private hjem og i ulike offentlige bo- og omsorgsløsninger
• stimulere til etablering av samvirkeboliger og gi tilskudd til bygging av fellesareal
• utvide dagens ordning med permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer
• stimulere til bruk av frivillighet både gjennom frivilligsentralene og gjennom frivillige organisasjoner
• ha en forpliktende opptrappingsplan for rehabilitering
• kreve at alle kommuner har tilgang til ergoterapeut -og fysioterapeuttjenester
• endre turnusordningene i hjemmetjenesten slik at brukerne får færre hjelpere å forholde seg til
• sørge for at det blir enklere å få hjemmebesøk av lege
• styrke innsats en for at eldre som mottar kommunale omsorgstjenester kan være i aktivitet og at de får god og næringsrik mat
• arbeide for retten til at tegnspråklige seniorer kan leve i et tegnspråklig omsorg- og botilbud


SV vil:

• Jobbe for god rådgivning for forberedelse til alderdommen
• At eldreomsorg tar hensyn til at Norge er et flerkulturelt samfunn           
• Gjennom føre en tillitsreform i eldreomsorgen som tar et nødvendig oppgjør med stoppeklokkeomsorg og gir eldre innflytelse og selvbestemmelse i eget liv.
• Sikre nok sykehjemsplasser . En trygg alderdom er vissheten om at sykehjem eller omsorgsbolig er på plass ved behov.
• Innføre nasjonal bemanningsnorm for sykehjem.  Bemanningsnorm er grunnleggende for å sikre at menneskerettigheter og verdighet ivaretas i omsorgen.
•  Ha en satsing på velferdsteknologi. Enkle teknologiske løsninger gjør det lett å komme i kontakt med helsepersonell, få umiddelbar hjelp og følge med på egen helse.
• At det skal bygges varierte boformer for eldre og mennesker med demens, herunder eldrekollektiv, demensboliger og omsorgsboliger med en viss døgnbemanning.
• Styrke hjemmetjenesten og tilrettelegge for at flere som ønsker får bo trygt hjemme lenger.
• Jobbe for gode aktivitetstilbud for eldre i kommunene.
• Ha et krafttak for å sikre nok helsearbeidere. Kvalifiserte helsearbeidere innenfor eldreomsorg er av gjørende for tjenestenes kvalitet. En av de store utfordringene for framtidens omsorg er å rekruttere, og beholde, nok kvalifiserte helsearbeidere.
• La eldre bestemme mer selv. Enten du mottar hjemmetjenester eller bor på institusjon bør du selv få styre din egen hverdag.
• At eldre skal kunne bo trygt hjemme lenger. Kommunene må legge til rette for at eldre som ønsker det skal ha mulighet til å bo hjemme, og motta gode hjemmetjenester.
• Jobbe for god rådgivning for alderdommen. For mange eldre kan steget ut av arbeidslivet, og over i pensjon, være utrygt og uoversiktlig. Gode offentlig finansierte rådgivningstjenester kan gi tryggere liv.
•  At omsorgsboliger og sykehjem er tilgjengelige når det trengs.
• Opprette et nasjonalt eldreombud.
• Legge til rette for møteplasser der unge og eldre møtes. SV ønsker å prøve ut ulike modeller, blant annet den nederlandsk e modellen der studenter flytter inn på sykehjem og får bo billig mot at de stiller opp som aktivitetsvenn for beboerne.
•  Bekjempe diskriminering av eldre. Vi vil legge til rette for aldersvennlige byer der både eldre og personer med funksjonsnedsettelser får delta aktivt og kan bruke byen på lik linje med yngre og funksjonsfriske.


Arbeiderpartiet vil:

• Gå bort fra praksisen med minus 0,75 prosent og vil legge til grunn gjennomsnittet av pris og lønnsvekst i trygdeoppgjørene
•Ta i bruk de store ressursene som seniorene representerer i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet
•Avdekke og endre praksis, strukturer og lovgivning som hindrer seniorer i å delta i samfunnet slik de ønsker
•Videreutvikle «Den kulturelle spaserstokken», som gir kulturtilbud til eldre
•Sørge for at felles møteplasser, aktivitet, kultur og opplevelse får en sentral plass i eldre- og omsorgspolitikken
•Satse mer på hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for flere som ønsker det å bo hjemme så lenge som mulig
•Samarbeide med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som kan bidra langt mer i eldreomsorgen, som et supplement til de ansatte i tjenestene
• Prøve ut en «tillitsreform» i landets kommuner etter modell fra bl.a. København, der ansvaret ivaretas av mindre, faste team, i nært samarbeid med brukerne
•Ansette personell med hele, faste stillinger med tariffbaserte lønns- og arbeidsvilkår
•Sørge for at kunnskap om velferdsteknologi blir en del av helseutdanningene
•Utdanne flereog ansette ulike faggrupper i omsorgstjenesten
•Sørge for at de som jobber innen helse- og omsorg har gode nok norskkunnskaper
•Få flere menn inn i pleie- og omsorgsyrker
• Innføre tydelige og ambisiøse kvalitetsmål i alle ledd i eldreomsorgen
•Basere deler av finansiering av eldreomsorgen på definerte kvalitetsmål
•Legge opp til enkel rapportering i tjenestene
•Styrke tilskuddsordningen til investering i velferdsteknologi
•Sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplass er og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det
•Legge til rette for nye boformer, med brukervennlige og fleksible løsninger, herunder gjennomføre et prøveprosjekt med studentboliger som etableres i tilknytning til
sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta med f. eks sosiale aktiviteter med beboerne
•Videreføre investeringstilskuddet til bygging/renovering av sykehjem og omsorgsboliger slik det var før ordningen ble endret i 2016
•Benytte velferdsteknologi basert på åpne systemer
•Lage en strategi for bedre ernæring hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten
•Bekjempe ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for eldre
• Bygge ut en god demensomsorg med større vekt på fysisk og kognitiv trening samt støtte til pårørende
•Utarbeide en nasjonal pårørendepolitikk og følge opp pårørende slik at de får nødvendig støtte og avlastning til å stå i omsorgsoppgaver
•Styrke forskningen på Alzheimer, demens og andre nevrologiske sykdommer
•Ta initiativ til mer forskning på eldre LHBT+ per soner i Norge for å kartlegge hvilke særskilte utfordringer de opplever ved å bli eldre og hvordan hjelpetilbudet kan tilpasses denne gruppen


De Grønne vil:

• Gå i dialog med partene i arbeidslivet om vilkår for en mer fleksibel pensjonsalder som innebærer at flere gis mulighet til å jobbe lenger enn dagens grense for ordinært stillingsvern.
• Sikre aktiv bruk av eldreråd lokalt og nasjonalt.
• Sikre utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med redusert funksjonsevne.
• Legge til rette for etablering av flere frivillighetssentraler og andre former for møteplasser mellom generasjoner, som nærlokalisering av barnehage, skoler og institusjoner for eldre.
• Sikre utbygging av boformer for gjensidig hjelp og glede, som mellom barnefamilier og eldre Satse på velferdsteknologi som frigjør ressurser til bedre omsorg og økt samfunnsdeltakelse, og som bidrar til nye metoder i forebygging og behandling som virker helsefremmende.
• Stimulere og øke støtten til frivillige og ideelle aktører som gir verdifulle bidrag til omsorg og aktivitetstilbud for eldre og pleietrengende.
• Legge til rette for og støtte etableringen av kollektiver for seniorer og lignende nettverk som har som mål at beboerne kan ta vare på hverandre. ned
• Utvide mulighetene til omsorgslønn.
• Øke andelen økologisk og kortreist mat på omsorgsinstitusjoner.
• Bedre tilgangen på gode rehabiliteringssteder med sunn mat, godt kvalifiserte ansatte og godt utstyr.
• Øke antall plasser i dagaktivitet for personer med omsorgsbehov, og bidra til at staten øker sin medfinansiering til kommunene per plass.
• Skape trygge og helsefremmende rammer for demente og eldre med omsorgsbehov.
• Styrke satsingen på kvalitetssikrede grønne velferdstjenester.
• Sikre den faglige kvaliteten og gode arbeidsforhold for ansatte ved omsorgsinstitusjoner og ihjemmetjenesten.


Høyre vil:

• Legge til rette for at flere eldre med god arbeidsevne kan stå lenger i arbeid dersom de ønsker det.
• Legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling for arbeidstagere gjennom hele yrkesløpet, og spesielt se på muligheter for økt kompetansebygging for seniorer.
• Gjennomgå særaldersgrensene og andre lovbestemte aldersgrenser i offentlig sektor i samarbeid med partene i arbeidslivet, med det som mål at flere som har god arbeidsevne, får mulighet til å stå lenger i jobb.
• Fullføre gjennomføringen av pensjonsreformen i offentlig og privat sektor og gjøre seniorarbeidstagere mer attraktive i arbeidslivet.
• Følge opp strategien for et aldersvennlig samfunn for å stimulere til aktivitet og arbeid for eldre.
• Vurdere å heve den øvre aldersgrensen for domsmenn og meddommere.
• Vurdere å øke den øvre aldersgrensen i arbeidslivet, gjennomføre en kritisk vurdering av lovverket og arbeide mot holdninger i samfunnet som gir grunnlag for usaklig aldersdiskriminering.
• At kommunen i større grad legger til rette for fritt brukervalg for hjemmetjeneste (praktisk bistand) og hjemmesykepleie. Brukerne må selv kunne velge hvilke av leverandørene de ønsker å benytte, eller om de ønsker å benytte det ordinære kommunale tilbudet.
• Følge opp arbeidet med å innføre en trygghetsstandard for sykehjem.
• Stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre.
• Ta et større nasjonalt ansvar for at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet i omsorgstjenesten både for dem som bor hjemme, på institusjon eller har andre boformer.
• Sørge for mer og bedre kunnskap om tilstanden i omsorgstjenesten, både objektive kvalitetsindikatorer og brukertilfredshet, mer åpenhet om dette og bedre bruk av kunnskap i styring og ledelse av tjenestene.
• Gjøre om tilskuddsordningene i Husbanken for i større grad å legge til rette for kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap.
• Satse på bygging av flere demenslandsbyer i Norge.
• Endre lovverket slik at praktisk bistand i hjemmet og hjemmesykepleie organiseres og leveres som en felles tjeneste.
• Utdanne flere med kompetanse på de eldres mer komplekse og sammensatte sykdomsbilder.
• Ha flere tverrfaglige oppfølgingsteam som skal bidra med koordinering og yte tilrettelagte, flerfaglige tjenester. Teamene skal kartlegge brukernes mål og behov og tilrettelegge og skreddersy et tilbud ut fra dette.
• Trekke frivillige krefter inn i eldreomsorgen for å bidra til bedre livskvalitet for eldre.
• Legge til rette for at kommunene kan ta i bruk ny velferdsteknologi som kan bidra til å gjøre pasientenes hverdag enklere, og som kan øke kvaliteten på tjenestene, blant annet ved å forsterke velferdsteknologiprogrammet.
• At alle skal ha rett til god, lindrende behandling som gir en verdig avslutning på livet, men at respekt for menneskeverdet innebærer å si nei til aktiv dødshjelp.
• Sikre at hverdagsrehabilitering blir en integrert del av pleie- og omsorgstjenestene i alle kommuner.
• Styrke innsatsen for riktig ernæring og systematisk oppfølging av ernæringsstatusen for alle pasienter som mottar hjelp fra hjemmebaserte tjenester og i institusjon.


Fremskrittspartiet vil:

• fortsette arbeidet for å overføre finansieringsansvaret for pleie og omsorgstjenestene til staten
• videreutvikle og utvide ordningen med fritt brukervalg, slik at ideelle og private aktører får like muligheter til å konkurrere med det offentlige på like vilkår
• at kommunene har ansvaret for å sikre kvaliteten i eldreomsorgen, og at det kommunale helse og omsorgsregisteret skal brukes aktivt for å sikre den enkeltes rettigheter
• at de eldre pleietrengende kan velge den tjenesteyter de ønsker
• styrke juridiske rettigheter for mennesker med behov for pleie og omsorgstjenester
• ha større fokus på ernæring blant eldre
• styrke tilsynslegefunksjonen på sykehjem
• åpne for at eldre kan velge tjenester innen eldreomsorgen i utlandet
• opprette flere hospice/palliative enheter
• gjøre det mulig med sykehjem eller omsorgsboligsenter hvor studenter også kan bo mot at de bidrar på ulike måter i bomiljøet
• være positive til forsøk som kan bidra til å bygge ny kunnskap om boformer for eldre
• legge til rette for økt frivillighet i eldreomsorgen, f.eks. innenfor området kultur og aktivtetstiltak
• satse på økt bruk av velferdsteknologi
• fjerne samordning av tjenestepensjon og ytelser fra folketrygden i offentlig sektor
• sikre offentlig ansatte samme mulighet til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt, som i privat sektor
• arbeide for at seniorene får større deltagelse i samfunnet
• fjerne adgangen til å si opp arbeidstakere utelukkende basert på alder

bigstock-Stortinget-the-seat-of-Norway-104691761.jpg