Eldrereform og fordelinger av helse- og omsorgstjenester

1. januar 2019 var startdatoen for eldrereformen «Leve hele livet». Samtidig leverte Blankholmutvalget rapporten «Det viktigste først» rett før jul, en rapport som handler om hvordan man best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Ved overleveringen av rapporten til helseminster Bent Høye påpekte utvalgsleder Aud Blnakenholm at utvalget har vært opptatt av at de som foretar prioriteringer trenger tydelige kjøreregler for vanskelige valg. Uten tydelige prinsipper, vil fordelingen av helse- og omsorgstjenester bli mer tilfeldig og målet om likeverdig tilgang vil være vanskeligere å oppnå. Prinsippene må bygge på et verdigrunnlag som har bred legitimitet i befolkningen. Du kan lese mer om dette på KS sine sider HER.

Eldrereformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, og ha en trygg og aktiv alderdom. Regjeringen har i budsjettet for 2019 satt av 48 millioner for å gi kommunene støtte til å planlegge og komme i gang med reformen. Kommuner som tar i bruk løsninger fra Leve hele livet vil bli prioritert i statlige støtteordninger.  Les mer om dette HER.

Som du kan lese om i artikkelen til Jan Mønnesland i «Vi i LOP» nr. 4/2018 svekkes kommunenes handlingsrom med rundt 2 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2019. «Det er umulig å forestille seg at dette kan gjøres uten at det vil gi markerte reduksjoner i kommunenes tjenestetilbud» skriver Mønnesland. Spørsmålet blir derfor om de 48 millionene som er avsatt til den nye eldrereformen bidrar til noe mer enn å lappe over gamle hull.

bigstock-Loving-Granddaugher-52880623.jpg
@