Endelige krav fra LOP for budsjettet for 2016

Den 28. april var det siste runde i drøftingene med Arbeids- og sosialdepartementet om budsjettet for 2016. På møtet 16 desember fikk vi alle beskjed om å løfte frem 3 punkter, som var viktige for oss. På sentralstyremøte i februar fikk nestlederen Torild Ofstad tilslutning til følgende punkter:

  1. Underreguleringen
  2. Skattespørsmål
  3. Bemanningen i helse og omsorgssektoren.

Torild Ofstad fremførte våre tre krav på en svært tydelig og grei måte, og det etterlot ingen tvil for tilhørerne hva LOP mente. Her får dere litt av argumentasjonen vår i det spissede budskapet til Statsråd Robert Eriksson:

  1. Underreguleringen på 0,75 % har bidratt til en lavere realvekst for pensjonistene, og forskjellen mellom lønnstager og pensjonister øker. Årets lønnsoppgjør kan til og med resultere i en negativ realvekst i pensjonen, hvis man underregulerer med 0,75%, dette finner LOP uhørt. Derfor vil LOP primært kreve i budsjettet for 2016 at underreguleringen fjernes. Subsidiært krever vi at mekanismen eller faktorene endres, slik at pensjonistene ikke får en negativ realvekst.
  1. Skattespørsmål; Økningen av trygdeavgiften som har skjedd siden 2011 og en relativ reduksjon av minstefradraget, samtidig som den reelle effekten av skattefradraget for pensjonister ikke er oppjustert, bidrar til en ytterligere forverring av pensjonistenes kår. Dette fører til økende ulikheter mellom lønnstagere og pensjonister. LOP krever derfor at trygdeavgiften settes ned, og at det er sammenheng mellom skattefradrag og trygdeavgift, samt at minstefradraget øker relativt i samme takt som for lønnstagere.
  1. Bemanningen i helse – og omsorgssektoren. LOP krever en forsvarlig bemanning i helse- og omsorgssektoren slik at det skjer en kvalitetsøkning innenfor sektoren. Bemanningsøkningen må gjerne skje med øremerkede midler til kommunene. Det er en generell oppfatning i samfunnet om at kvaliteten i sykehjemmene, omsorgsboligene og i de hjemmebaserte tjeneste er for dårlig. Det viser både undersøkelser og de mange historiene i mediene. Den aller viktigste faktoren foruten kompetanseheving blant personalet, er økt bemanning. Flere hender, større nærvær og gode og trygge relasjoner. Nærvær er en nødvendighet for at pleietrengende eldre kan bedre sin livskvalitet gjennom aktivisering og et bedre sosialt liv. LOPs tredje krav er derfor økte midler til eldreomsorgen slik at bemanningen/ nærværet blir godt nok.

Dette er altså LOPs sine krav for budsjett for 2016, naturlig nok er drøftinger interne og vi kan altså ikke referere hvilke krav de andre organisasjonene la frem. Men vi regner med at deres krav også vil bli kjent etter hvert.

Nå ligger altså ballen hos Statsråden og Regjeringen, og vi håper at de har lyttet godt til våre krav.

Torild Ofstad fremfører våre krav 2 (2).jpg
@