Evaluering av pensjonsreformen

Endelig kom meldinga den 13. juni om  evaluering av pensjonsreformen. Denne evalueringen har LOP etterlyst i lengere tid (over flere år). Vi er svært glad for at den kommer nå. LOP er lite tilfreds den måten pensjonene under utbetaling blir regulert.

Det vises til alderpensjonen fra Folketrygden og dermed konsekvensen for offentlig tjenestepensjon. Alderspensjonen nedreguleres i forhold til lønnsveksten med 0,75%.  Dette  medfører nedgang i kjøpekraft i år med svak lønnsvekst. Og det har det vært de siste årene. Alt tyder på at slik blir det  fremover også.

LOP er uenig i denne nedreguleringa i forhold til lønnsveksten. Prinsipielt  mener vi at veksten i løpende pensjoner skal likestilles med lønnsveksten eller subsidiært at pensjonen skal justeres med et gjennomsnitt av  lønn- og prisvekst. Pensjonistene må ikke få en nedgang i kjøpekraft når det samme ikke gjelder for lønnstakerne, og den bør heller ikke være større. Vårt krav er at det sikres en god og rettferdig regulering av løpende pensjoner.

Evalueringa av pensjonsreformen blir igangsatt i en periode hvor norsk økonomi preges  av krise som har sin årsak i Korona og oljeprisene . Det er grunn til å tro at krisa vil avta på lengere sikt. Det er derfor viktig at dette arbeidet skjer med et langsiktig perspektiv. Når man ser på sammensetning av utvalget sitter ingen organisasjoner der og dermed ingen pensjonistorganisasjoner. Det er viktig at vi blir hørt i prosessen slik alle parters synspunkter hensyntas. Noe annet er uakseptabelt.
 

Torild Ofstad, styreleder LOP

penger.jpg
@