Fire nordnorske lag melder seg ut

10. mai 2010

Det er med sorg i hjertet at våre fire lag i Harstad, Lofoten, Narvik og Vesterålen nå forlater LOP fra årsskiftet, skriver lederne i lokallagene i begrunnelsen for utmeldingen. De henviser til at lagene har manglende tillit til den sittende  ledelse som de har strevd med å få gehør hos den i mange saker. Særlig vises til behandlingen av rettidig innsendte forslag til landsmøtet ifjor. - Jeg beklager at lagene melder seg ut og at det vært umulig å få til en konstruktiv dialog som kunne ha forhindret dette. Særlig går beklagelsen til de mange positive medlemmene som ikke lenger får dette tilbudet, sier sentralstyrets leder Eli Vinje i en kommentar. Hun håper man på sikt kan få til en dialog og understreker at medlemmene er hjertelig velkomne tilbake i landslaget.    Knut-Ivar Simonsen ber om at skrivet, som kan leses på Les mer, distribueres til medlemmer som ikke er nettbrukere. Fire nordnorske lokallag melder seg ut av LOP Det er med sorg i hjertet at våre fire lag i Harstad, Lofoten, Narvik og Vesterålen nå forlater LOP fra årsskiftet. Det skyldes kun manglende tillit til den sittende ledelse. Vi har holdt avstemninger på våre årsmøter og senere hatt de vedtektspålagte uravstemninger. Med overveldende flertall har alle lagene vedtatt å melde seg ut av landslaget LOP. Vi har strevd med å få gehør og innrømmelser fra LOPs sentrale ledelse vedrørende mange saker. Først og fremst gjaldt det de sakene som vi rettidig hadde sendt inn for å fremmes overfor landsmøtet under sak 6 ifjor.

* Da våre forslag ble sendt ut til lokallagene som sak 6B, var de blitt omformulert av LOPs leder, og vår kritikk av klanderverdige forhold var blitt sterkt redusert og til dels forsvunnet!

* Da sak 6B ble distribuert pr. mail til alle lagene den 22.04.2009, var våre fire lag "tilfeldigvis" falt ut av mailingslisten. Vi visste derfor ikke at våre forslag var omformulert før vi etterlyste våre forslag den 13. mai!

* Den omformulerte utgave (kalt sak 6B) ble umiddelbart tilsendt som mail fra LOPs kontorleder, sammen med et arrogant svar om at dette hadde blitt sendt til alle lag. Den uttalelsen kjøper vi imidlertid ikke, siden alle mailer fra LOPs ledelse både før og etter dette hadde kommet fram! (Fra dataavdelingen på Høgskolen i Narvik er det bare en konklusjon: Ingen faller ut av mailinglisten for en enkelt forsendelse når alt fungerer perfekt både før og etter!)

* Vi ba så om at våre opprinnelige formuleringer ble oversendt delegatene, men forgjeves. Derved måtte våre opprinnelige forslag behandles som benkeforslag og fikk derved liten troverdighet.

* Våre originale forslag til Landsmøtet 2009 ble først offentliggjort for det neste sentralstyret i møte 11.03.2010, dvs. 11,5 måneder etter innsending!

I styremøtet den 11. mars i år har det nye sentralstyret gitt følgende vurdering av saken: De fire lagene hadde "fremmet konstruktive forslag som har hatt stor betydning for en videre positiv utvikling av LOP. Dette viser også at lagene er en viktig ressurs i LOPs organisasjon."

"I den gjennomgangen styret her har foretatt av denne saken, synliggjøres det at disse lagene er viktige ressursbidragsytere i vår organisasjon. Derfor vil det være både svært beklagelig og et tap om disse lagene blir nedlagt."

"Det hersker ingen uenighet i styret om at bakgrunnen for hele denne saken kunne ha vært taklet på en bedre måte." Våre lags viktigste ankepunkt har vært at 3 stillinger ble besatt uten å ha vært utlyst. Spesielt pekte vi på at kontorlederstillingen ikke ble utlyst og at lønna økte dramatisk. Et slikt karrieresprang er vanskelig å forklare for våre medlemmer! 

La det med en gang være klart at vi ikke ønsker å skade LOP som organisasjon! Vi hadde funnet oss vel til rette i organisasjonen og fant at den hadde mange målsettinger som harmonerte med vårt syn på eldresaker, samfunnsengasjement og pensjonsspørsmål. Men når man ikke tåler at høyst tvilsommer avgjørelser i sentralstyret blir vurdert av LOPs høyeste organ, Landsmøtet, og i tillegg prøver å hindre spørsmålene i å nå fram til lokallag og landsmøtedelegater, da er begeret fullt hos oss! Da foretrekker vi heller å stå utenfor LOP. Avstemningene viser at vi har en massiv tillit blant våre medlemmer, noe som også har gjenspeilet seg i hele denne konfliktfylte tiden. 

På  vegne av LOPs lokallag i Harstad, Lofoten, Narvik og Vesterålen Gunnar Knutssøn, Ivar Kirkesæther, Knut-Ivar Simonsen og Roy Gabrielsen

@