Flere LOP-er i eldreråd!

Etter kommune- og fylkestingsvalg skal også nye eldreråd skal velges. LOP er en pensjonistforening og har dermed rett til å forslå medlem til eldrerådet i kommunen eller fylket.

Tekst Karin S. Woldseth

Under finner dere utdrag av Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, som legger premissene for for valgene. Av erfaring vet vi at i noen kommuner vil kommuneledelse hevde at vi ikke har forslagsrett, men lovens §1 og §2, viser med all tydelighet at vi kan det.

Det er viktig for LOP å være med der det skjer, og derfor er det viktig at vi er representer i flest mulige eldreråd.

Finn en kandidat og send inn forslag.

Jeg har ikke greid å finne noen tidsfrister for dette, men det varierer kanskje fra kommune til kommune, så dette bør dere sjekke!

§1.(Skiping av kommunale eldreråd)

I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.

Departementet kan gjere unnatak frå regelen i første leden når kommunen vil ha eldreråd for geografisk avgrensa område innan kommunen. I kommunar der oppgåvene som gjeld eldre er overført til kommunedelsutval, skal det vere eldreråd i alle kommunedelar. For slike eldreråd ivaretek kommunedelsutvala dei rettar og plikter som etter denne lov er lagt til kommunestyret. Eldreråd for geografisk avgrensa område skal ha same arbeidsområde som omhandla i § 3. I slike høve skal det og veljast eit sentralt eldreråd.

 

 

§2.(Val og samansetjing av kommunale eldreråd)

Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om høvetalsval i §§ 36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av eldreråd.

Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen.

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane.

bigstock-Three-happy-senior-people-hold-60482972.jpg
@