Fortsatt etterslep, pensjonistene taper

20. mai 2010

Arbeidsdepartementet og organisasjonene ble enige om årets trygdeoppgjør i dag. - Det er rimelig greit med en årlig gjennomsnittlig økning av grunnbeløpet på 3,77 prosent, kommenterer LOP-leder Eli Vinje, det som ikke er greit er at resultatet også denne gang gir underregulering fordi kravet er basert på ikke reelle tall. Dagen startet nemlig med at organisasjonene ble kjent med ikke-publiserte nasjonalregnskapstall som oppjusterer lønnsveksten som kravene er basert på. Ifølge de nye opplysningene skulle etterreguleringskrav vært på 0,5 prosent, ikke 0,1 som var basis for kravet. - Dette innebærer at vårt krav burde ha vært på minst 4,05 prosent, sier Pensjonsutvalgets leder Elen Lein, som synes LOP har liten grunn til å være fornøyd med resultatet. 

Organisasjonene fant grunn til å ta en skarp protokolltilførsel.

Regjeringen har dessverre ikke etterkommet organisasjonenes krav om retningslinjer for senere drøftinger/reguleringer om pensjon, og at nåværende retningslinjer skal gjelde inntil videre.  

Les de nye satsene fra 1. mai og organisasjonenes protokolltilførsel på  Les mer Satsene fra og med 1. mai 2010 Reguleringen av grunnbeløpet i folkertrygden pr 1. mai 2010: Fra 72.881 kroner til 75.641 kr, dvs en økning på 2.760 kr. Alderspensjonister og andre som får regulert sine ytelser gjennom grunnbeløpet får fra denne dato en inntektsøkning på 3,79 prosent. På årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 3,77 prosent.

Det ordinære særtillegget heves til 100 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai i tråd med avtalen i trygdeoppgjøret i 2008. Økningen ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2010. Kostnadene dekkes utenom rammen for trygdeoppgjøret.

Etter forslaget til regulering av grunnbeløpet og hevingen av særtillegget vil minstepensjonen i folketrygden blir 151.272 kr for enslige, 279.864 kr for ektepar/samboende. Altså en årlig økning i pensjonene på henholdsvis 7.704 kr for enslig og 14.592 kr for ektepar/samboende.

(Kilde: Arbeidsdepartementet) Organisasjonene tok følgende protokolltilførsel:  

"Organisasjonene peker på at grunnlaget for trygdeoppgjøret i 2009 ble dramatisk endret i rapporten fra TBU (NOU 2010:4). Denne endringen ville, dersom disse tallene hadde vært kjent ved trygdeoppgjøret i 2009 gitt 0,3% høyere regulering av G. Det er organisasjonenes klare oppfatning at dette forholdet skulle vært hensyntatt ved årets oppgjør. Det er uakseptabelt at mangelfullt tallmateriale fra staten på denne måten legger premissene for pensjonistenes inntekstutvikling.På denne bakgrunn forutsetter organisasjonene at Regjeringen legger til rette for at det i framtida legges reelle tall til grunn for oppgjørene, og at dokumentert lønnsutvikling må legges til grunn, uavhengig av når tallene offentliggjøres."

 

@