Fullstendig seier for LOP

18. juni 2013

LOP har vunnet full seier i en klagesak mot Arbeids- og velferdsdirektoratet. Et vedtak fra Nav gav LOP avslag på sin søknad om statstilskudd for 2013. LOPs standpunkt har hele tiden vært at Navs vedtak var i direkte strid med gjeldende regelverk for statsstøtte til pensjonistenes organisasjoner. Begrunnelsen for å kutte statsstøtten til LOP var både feilaktig og mangelfull fra Navs side. LOP klaget derfor dette vedtaket inn til Arbeidsdepartementet.

En grundig klage med gjennomgang av gjeldende regelverk og påvisning av hvordan avslaget var i direkte strid med regelverket har nå gitt resultater. I et brev av 17. juni slår Arbeidsdepartementet fast at LOP oppfyller vilkårene for tilskudd. Klagen er derfor tatt til følge og vedtaket fra Nav er omgjort. Ved årsskiftet hadde LOP 12 887 medlemmer. Beregning av statsstøtte til de ulike organisasjonene gjøres ut fra antallet medlemmer. LOP vil i 2013 motta en statsstøtte på kr. 556.730,- Totalt er det ni eldrepolitiske organisasjoner som mottar statsstøtte. Den samlede bevilgningen er drøyt ti millioner, fordelt etter antall medlemmer.

LOP er svært fornøyd med dette vedtaket. Samtidig beklages det at vi har måttet bruke verdifull tid og ressurser på en sak som burde vært håndtert helt annerledes i første omgang. Vi håper at Arbeids- og velferdsdirektoratet tar lærdom av saken, slik at verken vi eller andre må bruke ressurser på slikt i framtiden.
bigstock-Editing-Work-220419.jpg
@